وزیر ورزش: به دنبال استفاده همه باشگاهها از بازیکنان سرباز هستیم

Shargh - - ورزش -

مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان پس از بازدیــد از نحوه برگزاری مســابقات بینالمللی گلف در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات پاسخ داد. او درباره برگزاری اولین دوره مسابقات گلــف به میزبانــی ایــران در مجموعه ورزشــی باشــگاه انقلاب، گفت: «خوشــبختانه همه چیز راضیکننده اســت و همه کشــورها هم رضایت دارنــد. به نظرم گلف در ایران کمتر توســعه پیدا کرده است. دلیل اصلی آن هم نداشتن زمینهای وسیع و مناسب این ورزش است. من بارها دیدهام که دیپلماتهای کشورهای مختلف علاقه زیادی به این ورزش دارنــد. همچنین چون ورزش گلف رشــتهای المپیکی به حســاب میآید، باید توجه ویژهای به آن داشــته باشیم». ســلطانیفر درباره بحث «ســرباز قهرمان» و اینکه آیــا احتمال دارد بازیکنانــی که به همراه تیم ملــی فوتبال به جام جهانی صعود میکنند از خدمت معاف شــوند؟ پاســخ داد: این بحث آییننامــه خاص خود را در ســتاد فرماندهی کل قوا دارد. من مکاتباتی را در ماه گذشــته با مسئولان ستاد داشــتهام تا در این مورد گشایشــی ایجاد شود. در وهله اول به دنبال این هســتیم که همه باشگاهها بتوانند از بازیکنان سرباز استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.