«تکنيکهای انتخاباتی» عليه روحاني

Shargh - - سیاست -

این روزها بازار تبلیغات نامزدهای ریاســتجمهوری و مناظرههــا در شــبکههای مختلف تلویزیــون و رادیو داغ اســت. اما شــبکه خبر از یک ماه مانده به سال 96 و در لابــهلای اخبار خود برنامهای بــا نام «تکنیکهای انتخاباتی» پخش میکند که با چشــم غیرمســلح هم میتــوان یکطرفهبودن و تخریب یک جریان سیاســی خــاص را در آن دیــد. در این برنامه چنــد تکنیک برای پیروزی در انتخابات معرفی شده و درباره آن توضیحاتی داده میشــود که اکثر آنها درباره شخص حسن روحانی صدق میکند: مثلا درباره «تکنیک سایه» اینگونه گفته میشــود: «این تکنیک بر این پایه بنا شــده است که اگر یک جریــان سیاســی بتواند خــود را زیر ســایه برخی شخصیتهای سیاسی قرار دهد میتواند از انرژی مثبت این شــخصیتها برای جلب آرای مــردم بهره بگیرد... هدف اصلی این است که رأیدهندگان به این جمعبندی برسند که ســایه این شخصیتها بالای ســر این جریان است». کاملا مشخص است که بیان توضیح این تکنیک همه را متوجــه مرحوم آیتالله هاشمیرفســنجانی و بزرگان اصلاحطلب میکند که همیشه حمایت خود از روحانی را علنی نشان دادهاند.

یا «تکنیک نامزدهای ضربهگیر یا پوششــی» اینگونه توضیح داده میشود: «چندین نفر از یک جریان سیاسی برای در امان ماندن نامزد اصلی از حملات و انتقادهای جریانهــای رقیب نامــزد انتخابات میشــوند. البته از همان اول مشخص اســت که این نامزدها در نهایت به نفع نامزد اصلی کنارهگیری میکنند. فلســفه اصلی این اســت که نامزد اصلی از ضربهخوردن در افکار عمومی محفوظ بماند تا در رقابتهای انتخاباتی دچار ریزش آرا و شکست احتمالی نشــود». مشخص است این تکنیک دقیقــا ناظر به حضور اســحاق جهانگیــري در عرصه رقابتهاي انتخابات ریاســتجمهوري است. «تکنیک مخالفان مانع» دیگر شــیوهای اســت که در این برنامه درباره آن توضیح داده میشــود: «این شیوه یا مهندسی معکــوس در پی القــای این هدف انتخاباتی اســت که ناکامیهــای برخی گروههــا و جریانهای سیاســی به علت کارشکنی و مانعتراشی مخالفان است. این تکنیک بهروزشــده تکنیک قدیمــی فرافکنی اســت». یا درباره «تکنیک نظرسنجی» گفته میشود: «... در این روش چند نامزد در رقابتها حاضر هستند، اما برای شکستهنشدن آرای ایــن جریان تعهد میدهند کــه در روزهای پایانی به نفع کســی که در نظرسنجیها بیشــترین رأی را دارد کنار بروند» که کاملا مشــخص اســت منظــور از برخی جریانهای سیاسی، در این دو تکنیک کدام گروه سیاسی است و به کدام نامزدهای سیاسی کنایه میزند.

این برنامه «تکنیک دره عمیق» را هم اینگونه شرح میدهد: «در این روش تلاش میشــود نتیجه اقدامات دورههای قبلی به درهای عمیق و پر از مشــکلات تشبیه شود که هر چه تلاش میشــود اصطلاحا پر نمیشود. محور القایی این تکنیک بر این قاعده استوار است که اگر مردم بر اثر تبلیغات جریانهای سیاســی وجود این دره عمیق را بپذیرند نا خودآگاه قانع میشوند که حل نشدن مشــکلات ناشــی از ناتوانی این جریان سیاسی نیست و به علت دره عمیقی اســت که از دورههای گذشــته به ارث رسیده اســت». تکنیکی که با توجه به اینکه حسن روحانی هم اکنون ریاست دولت را برعهده دارد، متوجه شخص او میشود.

اما در توضیح «تکنیک شکستن آرای دیگران» تلاش شده در ذهن بیننده «محمود احمدینژاد» تداعی شود: «اســتفاده از ایــن تکنیــک در ابتــدا دور از ذهن به نظر میرســد اما در دنیای سیاســت هیچ چیز بعید نیست. این تکنیک موقعی مورد اســتفاده قرار میگیرد که یک جریان مثلا A میداند نامزد حائز صلاحیت در انتخابات ندارد، اما هوادارانش ممکن اســت به یک جریان دیگر مثلا B که آن را به دیدگاههای خود نزدیک میدانند رأی دهند. برای جلوگیری از تحقق این مســئله نامزد جریان A رسما و با تبلیغات خاص به میدان میآید تا هواداران آن جریان با یک شــوک احساســی آماده حرکت بعدی شوند. مدتی بعد هنگامی که این نامزد به علت نداشتن شرایط قانونی احراز صلاحیت نشد، آن جریان سیاسی به بهانه نبود امکان حضــور در انتخابات تلویحا هواداران خــود را به کنارهگیری از صنــدوق رأی فرامیخواند. اگر این هدف محقق شــود آرای جریان B کاهش و احتمال شکست آن از جریان سوم افزایش مییابد. به این ترتیب جریان A میتواند با حفظ هوادارانش همچنان در کمین فرصتهای بعدی باشد». ســوگیری این تکنیک طوری اســت که جریان B همان اصولگرایان هستند و میتوان جریان C را جریان طرفداران حسن روحانی دانست.

اما آخرین تکنیک «دشــمن فرضی- سؤال فرضی- پاســخ فرضی » است: «این تکنیک همان دوقطبیسازی کاذب است که با برخی تغییرات جزئی بهروز شده است. جریانهای سیاسی برای اجرای این روش تلاش میکنند با مخالفتراشی برای دیدگاهها و نظرات خود، در اذهان عمومی به نوعی دوقطبیســازی دســت بزنند و از این طریق مستقیم یا غیرمستقیم آرای مردم را متوجه خود کنند. زنان، آزادی و موضوعات اجتماعی از موضوعاتی اســت که معمولا در این تکنیک مورد توجه خاص قرار دارنــد ». موضوعهایــی که برای مثال ایــن تکنیک بیان میشود، کاملا جریان اصلاحطلب و شعارهای انتخاباتی حســن روحانی را هدف گرفته است. سوگیری جهتدار این برنامه به ضرر جریان اصلاحطلب و نامزد آن، نشان میدهد که صداوســیما هم برخــی از همین تکنیکها، مثل «تکنیک دوقطبیســازی کاذب » را برای آنها در نظر گرفته است؛ صداوسیمایی که قرار است حداقل در ظاهر و در زمان انتخابات هم شده کمی بیطرف باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.