روزهای سخت هیئت نظارت بر انتخابات شورا

Shargh - - سیاست -

شــرق:

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر تهران گفت با وجود افزایش فشارها برای رد و تأیید صلاحیت برخــی کاندیداها، این هیئت به جوسازیها بیتوجه بوده و براساس قانون عمل کرده است.

علیرضــا رحیمی با اشــاره بــه لابیگریهای فشــرده هفت عضــو ردصلاحیت شــده فعلی شورای شهر تهران با اعضای هیئت نظارت گفت: ما در هیئت نظارت تســلیم این فشارها و لابیها نشدیم و براساس قانون عمل کردیم.

آنطور که او به ایســنا گفتــه «در طول ده روز گذشته بهویژه ســه روز اخیر فشارهایی سیاسی و لابیگیریهایی برای تأثیرگذاری در هیئت نظارت اســتان تهران انجام شــد که باوجود تمامی این فشارها، جوسازیها و بداخلاقیها هیئت نظارت، بررســی صلاحیتهــای داوطلبــان ردصلاحیت شــده در هیئتهای اجرائی و نظارت شهرستان و بخشهای تهران را براساس مر قانون، چارچوب و موازین قانونی انجام داد».

او ادامه داد: در همین راســتا شاهد فشارهای سیاســی و لابیهــای بهشــدت زیــادی بهویژه بــرای هفت عضو شــورای شــهر فعلــی تهران کــه ردصلاحیت شــده بودند از ســوی مدافعان و مخالفان آنهــا بودیم. هیئت نظــارت علاوه بر پایبندی بــه قانــون و رعایت آن، هفته گذشــته جلسه اســتماع برای شنیدن توضیحات این افراد برگزار کرد تا آنها دفاعیات و مســتندات خود را به هیئت نظارت ارائه دهند. این نشان میدهد هیئت نظــارت به هیچ عنــوان تحتتأثیر جوســازیها و فشــارهای سیاســی قرار نگرفته اســت. اشاره رحیمی به ردصلاحیت حبیب کاشــانی، مرتضی طلایی، الهه راســتگو، علیرضا دبیر، عبدالحسین مختاباد، حســین رضازاده و عباس جدیدی است. در پــی ردصلاحیــت آنها که همگــی از اعضای چهارمین دوره شورای شهر تهران هستند، برخی از چهرههــای جناح راســت به میــدان آمدند و هیئــت نظارت بــر انتخابات را به سیاســیکاری متهــم کردند. در اولین واکنــش به ردصلاحیت این هفت نفر مهدی چمران، رئیس فعلی شورای شــهر تهــران گفت: ایــن ردصلاحیتها شــائبه دخالت خط فکر سیاســی را تقویــت میکند که در نهایت موجب خدشــه وارد آمــدن به اعتماد مردم نســبت به نهاد عمومی خواهد شــد. او در گفتوگو بــا خبر گزاریها تأکید کــرد باید هرچه ســریعتر به این موضوع رســیدگی شــود؛ چراکه درغیراینصورت انتخابــات یکطرفه خواهد بود و انتخابات یکطرفه هم نافی مشارکت همگانی است. با این اقدام میزان مشارکت عمومی کاهش مییابد و مشکلات دیگری پیش خواهد آمد.

در پی این واکنشها بود که محمود محمدی شاهنشــین، رئیــس هیئــت مرکــزی نظــارت بر انتخابات شورای شهر تهران نشست خبری برگزار کرد و خبر داد که در بررســی صلاحیتها، ملاک قانون بوده و غرض سیاسی در کار نبوده است.

بــه گفتــه شاهنشــین بیشــترین عامــل ردصلاحیتهــای داوطلبان شــوراهای شــهر و روستا، اول مدرک تحصیلی است؛ به این معنا که شرط داشتن مدارک تحصیلی پایان دوره مربوطه است؛ اما بیشتر داوطلبان هنوز دانشجو و مشغول به تحصیل در مرحلــه تحصیلی مدنظر بودهاند؛ حتی در مواردی شــاهد بودیم مدارک ارائهشــده جعلی بوده است. پس از مدرک تحصیلی، عامل دیگر مربــوط به محکومیتهــای مؤثر کیفری و قضائی داوطلبان اســت. کلاهبــرداری، اختلاس و خیانت در امانت، ازجمله مواردی هســتند که بیشــترین فراوانــی را در احرازنشــدن صلاحیت داوطلبان دارند.

لاریجانی در جریان است

در پی همه اینها اما روز گذشــته رئیس هیئت عالی نظــارت بر انتخابات شــوراهای اســلامی استان تهران تأکید کرد: آنهایی که امروز شروع به جوسازی کردهاند که رسیدگی به صلاحیتها در هیئتهای نظارت سیاسی بوده، نگاهشان سازنده نیســت. حال اینکه نگاه ما برقــراری آرامش در چارچوب قانون در فضای انتخابات اســت. چون وظیفهمان را حفظ آرامش و نشاط و به دنبال آن افزایش مشارکت میدانیم.

رحیمی تمامی ادعاها مبنی بر اینکه بررســی صلاحیتها بر مبنای ســلایق سیاسی انجام شده اســت را رد و تأکیــد کــرد بررســی صلاحیتها براســاس چارچوب قانون انجام گرفته و اصل بر برائت بوده است. نگاه سیاسی به داوطلبان وجود نداشته و حتی در مواردی که افراد سابقه سیاسی خــود را ذکر کرده بودهاند نیــز این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است.

او بــا تأکید مجدد بر اینکه ســلایق سیاســی داوطلبان در بررسی صلاحیت آنها در هیئتهای نظارت شهرســتان و اســتان تهران مــلاک نبوده است، گفت: ملاک ما استعلام از مراجع چهارگانه و مواضع قانونی بوده است.

رحیمــی گفــت کــه در همین رابطــه هیئت نظارت اســتان تهران هفته گذشته در جلسهای با رئیس مجلس، گزارشــی از رونــد کار ارائه کرد و علی لاریجانی را در جریان روند کار قرار دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.