جامعه روحانيت هم رسما از رئيسي حمايت كرد

Shargh - - سیاست - politics@sharghdaily.ir ‪Pr i n te d a n d d i s t r i b u te d by P ressReader‬

شــرق:

خبرآنلاین دیروز به نقل از «24 آنلاین» نوشــت که شورای فقهی جمنا به شورای مرکزی این تشکل تأکید کرده است از رئیسی در انتخابات حمایت کنند و قالیباف را کنار بگذارند. به گزارش این سایت، شورای فقهی که یک شورای غیرعلنی در جمناســت و آیــات موحدیکرمانــی )رئیس جامعه روحانیت مبــارز( و آیتالله یزدی )رئیس جامعه مدرســین حــوزه علمیه قــم( و یک نفر دیگر از روحانیون برجســته در آن عضویت دارند، به شــورای مرکزی اعلام کردهانــد که با توجه به حمایــت جامعه مدرســین و جامعــه روحانیت مبارز از رئیســی، جمنا هم به این ائتلاف بپیوندد و قالیباف را کنار بگذارد.

به گزارش این سایت، این دستور شورای فقهی موجب بروز اختلاف در شورای مرکزی جمنا شده و این شورا را به دو طیف موافق و مخالف رئیسی تبدیل کرده است.

بااینحــال دیــروز آیــتالله مصباحيمقــدم، ســخنگوي جامعــه روحانیــت، در گفتوگــو با «شرق» وجود چیزي تحت عنوان «شوراي فقهي» درون جمنا را تکذیب کرد، ولي درعینحال گفت: «بعــد از جامعــه مدرســین، ما هم قرار اســت بهزودي بیانیهاي رســمي در حمایت از رئیســي منتشر کنیم».

ایــن بیانیــه، دقایقــي بعــد از گفتوگــوي مصباحيمقــدم بــا «شــرق»، منتشــر شــد. به گــزارش «انتخــاب»؛ حجتالاســلام غلامرضــا مصباحیمقدم گفت: آیتالله موحدیکرمانی در تماسی که با ایشان داشــتم فرمودند که این متن را اعــلام کنم: «با توجه بــه بیانیه جامعه محترم مدرســین حوزه علمیه قم در حمایــت از جناب حجتالاســلام والمســلمین رئیســی بهعنــوان کاندیــدای ریاســتجمهوری دوره دوازدهــم، بدینوســیله مصوبــه شــورای مرکــزی جامعه روحانیت مبارز در حمایت از ایشان یعنی حضرت حجتالاسلام والمسلمین رئیسی اعلام میشود».

پیش از این، جامعه مدرســین نیز در یك بیانیه رسمي از ابراهیم رئیسی بهعنوان کاندیدای اصلح حمایت کرده بود. همچنین تصاویر آیتالله یزدي، رئیس این تشکل روحاني هم در حاشیه سخنراني رئیســي در قــم روي ســایتهاي خبــري رفت. آیتالله یزدي علاوه بر ریاســت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو فقیه شــوراي نگهبان هم هســت، این درحالی اســت که برخی از اعضای ارشــد جامعه مدرســین از جمله آیتالله امینی بــا این تصمیــم مخالف بودهاند. آیــتالله امینی و آیتالله مســعودیخمینی در روزهاي گذشــته اعلام کردند که از رئیسی حمایت نکردهاند.

كوچ از اردوگاه قاليباف

اخبــار منتشرشــده از ســوي اصولگرایان در هفتههــاي اخیر هــم همه حاکــي از کوچ کامل این جریان سیاســي به سمت رئیسي است. تقریبا هیچ نهــاد، جریان یا چهره شــاخص اصولگرایي از محمدباقــر قالیبــاف حمایــت نکرده اســت. برخي اخبــار حکایت از ایــن دارد که در روزهاي آتــي قالیباف بهنفع رئیســي کنار خواهد کشــید. این خبر در حالي شنیده شــده که گفته شده بود، شــورای مرکزی جمنا برای ریزش رأی روحانی و دومرحلهایکردن انتخابات به رئیســی و قالیباف تکلیف کرده بــود تا آخر رقابتهــا بمانند و کنار نروند. شــاهد دیگــر این ادعا هم ســخنان دیروز مرتضي آقاتهراني، دبیرکل جبهه پایداري، اســت. به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه از رئیسي استقبال ميکنیم، چراکه وي را اصلح ميدانیم، گفته بود: «در معرفي ایشــان به مردم باید جامعه مدرسین ورود داشته باشد. ما در پي انتخاب اصلح هستیم اگرچه ممکن اســت ایشــان از جبهــه و گروه ما نباشــند. در صورتي که برخي از کاندیداها بهنفع اصلــح کنار برونــد، میزان خلوص بــالاي خود و غلبه بر نفس اماره را نشــان دادهاند». سخنان او غیرمستقیم قالیباف و تا حدي مصطفي میرسلیم را نشانه گرفته است.

وقتي چند مــاه پیش زمزمههاي ورود قالیباف به رقابتهاي انتخاباتي مطرح شده بود، بسیاري به نقل از او گفته بودند قالیباف شــرط کرده تنها در صورتــي وارد گود رقابتها ميشــود که تنها گزینــه اصولگرایــان باشــد و تن به هیــچ رقابت درونگروهي ندهد؛ اتفاقي که در نهایت رخ نداد. او آمد و به رقابت هم تن داد.

نکته مهم دیگر این اســت کــه قالیباف براي سومینبار پا به عرصه رقابتها گذاشته و ناکامي ســال 92 با کلیدواژه )ســرهنگ و حقوقدان( به شکست بسیار ســختي براي او بدل شد. از همان روزهاي اول بســیاري معتقد بودند، قالیباف براي انتقام بازگشته است.

در چنیــن شــرایطي، در صورتي کــه جریان اصولگــرا از هماکنــون تصمیمــش را بــراي کنارگذاشــتن قالیباف گرفته باشد، به احتمال زیاد در روزهاي آتي باید شــاهد درگیري سختي درون جمنــا و جریــان اصولگرا با نیروهــاي نزدیك به قالیباف و حتي شــخص او باشــیم. در این شرایط بایــد گفت قالیبــاف اینبار نــه از اصلاحطلبان یا اعتدالگرایان، بلکه از خود اصولگرایان شکســت خواهد خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.