هشدار وزير دفاع به رياض: حماقت كنید، غیر از مکه و مدينه تمام عربستان ناامن میشود

Shargh - - سیاست -

وزیــر دفاع کشــورمان به اظهارات اخیر جانشــین ولیعهد عربســتان واکنش نشان داد. سردار حسین دهقان، وزیر دفاع کشورمان، در گفتوگو با المنار به عربســتان هشــدار داد و گفــت: اگر ریاض مرتکــب هرگونه حماقتی علیه ایران شــود، بهجز مکه و مدینه، تمام شــهرهای عربستان را ناامــن خواهیم کرد. محمد بن ســلمان، جانشــین ولیعهد و وزیر دفاع عربســتان، چند روز پیش گفته بود: «ما منتظــر نمیمانیم تا آنان جنگ را به داخل خاک ســعودی بکشــانند؛ بلکه تلاش ما این اســت که این نبرد در طرف آنان، داخل ایران روی دهد نه در عربســتان سعودی». همچنین ســلمان مدعی شده ایران خواستار رســیدن به قبله مسلمانان و تسلط بر تمام جهان اســلام است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین دهقان در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی المنار لبنان - وابســته به گروه حزبالله - در پاســخ به این سؤال که آیا عربستان ســعودی توانایی آن را دارد که دامنــه نبرد را به خاک ایران بکشــاند، گفت: «مــن درک نمیکنم چگونه میخواهنــد چنین کاری انجــام دهند؛ آنان گمان میکننــد آنقدر نیروی هوایی قدرتمندی دارنــد که بتوانند چنین کاری انجــام دهند؟». «من به آنان توصیه میکنم چنین حماقتی را مرتکب نشــوند؛ اما اگر این حماقت را مرتکب شــوند، بعید است از عربستان غیر از مکه و مدینه، جای دیگری باقی بماند». محمد بن ســلمان در مصاحبه با شــبکه امبیسی، مذاکره مســتقیم با ایران را رد کرد. او مدعی شده ایران دنبال تسلط بر کشورهای مسلمان اســت تا زمینه را برای ظهور فراهم کند. به دنبال این اظهارات، ایران به سازمان ملل شــکایت کرد. غلامعلی خوشرو، نماینده جمهوری اســلامی در سازمان ملل متحد، در نامهای به دبیرکل این سازمان و رئیس شــورای امنیت، اظهارات محمد بن ســلمان را تهدیدی آشکار علیه ایران دانست و آن را ناقض منشور سازمان ملل متحد خواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.