روحاني به مکرون تبريك گفت

Shargh - - سیاست -

ایرنا:

حســن روحانــی، رئیسجمهــوری، در پیامــی به «امانوئــل مکرون»، انتخــاب وی را به عنوان رئیسجمهوری فرانسه تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد روابط تهران- پاریس بیش از پیش در جهت منافــع متقابل توســعه و تعمیق یابد. روحانی در این پیام نوشــته: «امیــدوارم در دوره مســئولیت آن جناب، بیش از پیش شاهد توسعه و تعمیــق روابط دیرینه میان جمهوری اســلامی ایران و جمهوری فرانســه در جهت منافع متقابل دو کشور باشیم.

بدون تردید در ســایه تعامــل و همکاریهای متقابل که خوشبختانه روند مثبتی را طی میکند، روابط فیمابین شــاهد تحرک و رونق مطلوبتری در همه زمینههای دارای منافع مشــترک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.

لذا تمایــل دارم آمادگی جمهوری اســلامی ایران را برای تبادل نظر مستمر درخصوص مسائل دوجانبه، منطقــهای و بینالمللی اعلام نموده و ابراز امیدواری نمایم تا با حسن توجه جنابعالی، موانع توســعه و تحکیم هرچه بیشــتر روابط دو کشور مرتفع شود.

از خداونــد متعــال، ســلامتی و موفقیت آن جنــاب و ســعادت و پیشــرفت مردم فرانســه را مسئلت دارم».

همچنیــن ســخنگوی وزارت امــور خارجه با اســتقبال از نتیجه انتخابات ریاستجمهوری در فرانســه، این رویداد را به دولت و ملت آن کشور تبریک گفت. بهرام قاسمی ابراز امیدواری کرد که روابط جمهوری اســلامی ایران و فرانسه در دوره جدیــد پس از برگــزاری این انتخابات، بر اســاس بسترســازیهای صورتگرفته در سالهای اخیر و متناســب با ظرفیتهای موجود بین دو کشور، در راســتای منافع و مصالح دو ملت ایران و فرانسه، گســترش پیــدا کنــد. روز گذشــته رئیسجمهور منتخب فرانسه در مراســم «پیروزی در اروپا» که به مناســبت ســالروز پایان جنگ جهانی دوم در پاریس برگزار شــد، در دیداری کوتاه با علی آهنی، سفیر کشورمان در این کشور، صمیمانه دست داد.

در انتخابات ریاســتجمهوری فرانسه که دور دوم آن روز یکشــنبه برگزار شد، امانوئل مکرون با کســب 65.1 آرا به عنوان رئیسجمهوری فرانسه برگزیده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.