ما نمکنشناسها

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

به نظر ما همه دولتمــردان ما خیلی هم خوب و تیتیش و مامانی هســتند و واقعا که اجازه نمیدهند آب تــوی دل مردم تکان بخورد. بهخصوص توی دل کارگران، زنان، فرهنگیان، فعالان سیاســی، متفکران، هنرمندان، احزاب، فعالان اینترنت، فعالان دانشجویی و ... چطــور؟ اینطــوری کــه بدخواهــان میگویند چرا کســی به حقوق کارگران و زنان و نویســندگان و روزنامهنگاران و هنرمندان و احزاب و... کاری ندارد. ما میگوییم دلیلش این است که مسئولان اینقدر زنان و کارگــران و هنرمندان و... را دوســت دارند که اجازه نمیدهند دســت به سیاه و سفید بزنند یا کاری کنند. بههمیندلیل است که فعالیت این افراد یک امر محال اســت چون مسئولان نمیخواهند زنان و کارگران و... به زحمت بیفتند. در نتیجه هر چهار ســال یکبار به اینهــا میگویند میتوانید از خانــه بیرون بیایید و رأی بدهید کــه دســتوپاتان هم خواب نــرود. بعد هم میگویند وقتــی رأی دادید بهتر اســت برگردید توی خانه و در را ببندید و پرده را بکشید تا آبها از آسیاب بیفتد تا چهار سال دیگر. میبینید؟ یکی مثل ما واقعا از ته دل عاشــق دولتمردان کشــور است. درحالیکه توی کشــورهای دیگر با میداندادن و فرصتدادن به طرح مطالبات حقوق شــهروندی و زنان و کارگران و اندیشمندان و...، عملا باعث زحمت و دردسر این افراد میشوند. واقعا که ما آدمهای نمکنشناسی هستیم.

به نظر ما که خوشــی زده زیر دل فعالان اجتماعی. بد است هر چهار سال یکبار بیایید بیرون و یک دوری بزنید و بروید تا چهارسال دیگر؟

بیخ قضیه:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.