فرداگذراني

Shargh - - سیاست -

نخســتین ترجمه از رمان «پینوکیو» که از زبان ایتالیایــی بهعنوان زبان اصلی خلــق این رمان، به زبان فارسی صورت گرفته است در نمایشگاه کتاب رونمایی شــد.ترجمه ایــن رمان از زبــان ایتالیایی به زبــان فارســی را غلامرضا امامی، نویســنده و مترجم ایرانی، انجام داده اســت و کتاب بههمراه نقاشــیهایی از روبرتو انیتو چنیتی در نشر سپاس منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.