پوتبلعپااشتي

در صورت افزایش یارانهها موج سوم انفجار تورم در راه است

Shargh - - صفحه اول -

شــرق: وعدههاي یارانهاي از ســوي دو كاندیدا خطراتی جدي را متوجه اقتصاد ميكند كه تقریبا هر روز كارشناسان درباره آن هشدار ميدهند؛ اما هنوز هم گوش محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسي، دو كاندیدای ریاستجمهوري، بدهكار نیست. حالا هم پس از لاریحاني، رئیس مجلس، جلالي، رئیــس مركز پژوهشهاي مجلــس، وارد میدان شده و خطرات افزایش یارانه را گوشزد كرده است. «یارانه ســهبرابري»؛ این آن چیزي است كه هر دو كاندیدا بر آن تأكید میكنند، البته قالیباف پس از انتقادها، حاضر شــد یارانه 250هزار توماني را به سهبرابر یعني 150هزار تومان كاهش دهــد. مركز پژوهشها در تحقیق مفصلي درباره «توزیــع هلیكوپتري یارانه» به اثرات مخــرب آن بر تورم اشاره كرده اســت. البته در این گزارش تأكید شده كه این ارقام فقط و فقط كف برآوردهاست، چراكه عوامل دیگري مانند احتمال خروج نقدینگي انباشتهشده در حسابهاي ســرمایهگذاري بانكها )بیش از هزارهزار میلیارد تومان( بــه بازارهاي مــوازي مانند طلا، ارز و مســكن در صورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا و افزایش سریع تورم وجود دارد كه قابل الگوسازي نبوده است. ادامه در صفحه 4

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.