وسوسه گروههاي خاص

Shargh - - اقتصاد -

شرق: پنجمين همايش سالانه مرزهاي دانش اقتصاد توسعه، با عنوان دولت توسعهگرا، پيوند خردورزانه اقتصاد و سياســت در دانشگاه علامه طباطبائي برگزار شــد. در اين همايش که به مناسبت چهاردهمين سالگرد درگذشت دکترحسين عظيمی، برگزار ميشــد، انديشمنداني چون علی رضاقلی، ابوتراب طالبی، بايزيد مردوخی، حسين راغفر، فرشاد مومنی و... در دو پنل با عنوانهاي دولت و اقتصاد سياسي ايران و اقتصاد سياسي توسعه در ايران امروز سخنراني کردند. آنچه در پي ميآيد، گزيده سخنان پنل نخست است. حســين عظيمی از اقتصاددانان توســعه بود که راه خروج از دور باطل توسعهنيافتگی کشور را در برنامهريزی توســعهای مبتنی بر توانمندیهای بومی و توجه به آموزش و عنايت ويژه به محرومان و فقرا میدانست. او در 55 سالگي در سال 1382 از دنيا رفت. او در نخستين سمينار بازسازی اقتصاد ايران پس از جنگ که در سال 13۶8 برگزار شد، بهصراحت از نقايص و اشتباهات سياستهای تعديل اقتصادی در برنامه اول توســعه سخن گفت. او اعتقاد داشت اقتصاد، از علوم انسانی است؛ بنابراين تئوری اقتصادی ملی بايد بر اساس اقتضائات ملی تدوين شــود. عظيمي کتابهاي ايران امروز در آينه مباحث توسعه ، ايران و توسعه ، مدارهای توسعهنيافتگی در اقتصاد ايران و توسعه، برنامهريزی، سياست و فرهنگ را نوشته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.