تلويزيونهاي سامسونگ راهي به دنیاي تلويزيونهاي اينترنتي

Shargh - - اقتصاد -

در زمانــی نهچنــداندور، اولین چیزی که اســم تلویزیــون بــه ذهن هر کســی مــیآورد، تماشــای شــبکههای آنتنی بود. پس از معرفی تلویزیونهای هوشــمند، سامســونگ، اســتفاده از اینترنــت را هم بــه کاربردهای جدید این دســتگاه دوستداشــتنی اضافه کرد. شرکت سامســونگ با همکاری تلویزیون اینترنتی «آیو»، اولین تلویزیون اینترنتی کشــور، امکان ویژهای را برای خریداران تلویزیون خود در نظر گرفته اســت. در جشنواره سامســونگ-آیو که از بهمن ماه 13۹5 شروع شــده است، با خرید تلویزیون هوشمند، سامســونگ به همه خریــداران یک اشــتراک رایگان شــشماهه «آیــو»، هدیــه میدهــد، در نتیجه این مشترکین میتوانند بدون کمشدن حجم اینترنت خود، از تماشای فیلمها و ســریالهای مورد علاقهشان بر روی تلویزیون سامسونگ لذت ببرند. اپلیکیشن آیو که به صورت پیشفرض و انحصاری روی تلویزیونهای هوشمند سامسونگ با سیستم عامل تایزن نصب شده اســت، اجازه دسترســی به برنامههای صداوسیما با امکان ضبط برنامههــا و حتی بازپخش یک هفتهای برنامههای صداوســیما را به کاربران میدهد. علاوه بر این موضوع، کاربران تلویزیونهای سامســونگ که اشــتراک رایگان آیو دارند، با این سرویس میتوانند در هر زمانی، با استفاده از خدمات ویدئو درخواستی آیو، به هزاران فیلم و سریال شامل شبکه نمایش خانگی، ســریالهای خارجی، فیلمهای روز دنیا، مســتندها و کارتونهای دوران کودکی و... دسترسی پیدا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.