تلاش وا ال ک سیسرتیتماهتهیولاییکاز رباهربارددو یلتينژا خصاولنگراهيناحمشدیندکردن زنان

Shargh - - سیاست -

شرق، آمنه شیرافکن: رســیدن به سهمیه 30درصدی در انتخابات مجلس و شــورای شهر، به باور الهه کولایی دســتاورد ارزشــمندی برای زنان ایران اســت. نهتنها فهرست شــورا و مجلس که لایههای مدیریت شهری و دیگر مدیریتها نیز نیازمند حضور جدی زنان است. به همین منظور کولایی تا اطلاع ثانونی اختصاص سهمیه 30درصدی حضور زنان در لایههــای مدیریتی را مورد تأکید قــرار میدهد.گفتوگو با کولایی در کنار جمعی از خبرنگاران انجام میشود، او به سبک همیشگی تندتند حــرف میزند و با شــور و حرارت. در پاســخ به نقدی درباره کمکاری زنان اصلاحطلــب در بازتعریف رجل « سیاسی بهصراحت مسئله را میپذیرد و ميگوید زنان » اصلاحطلب بیشــتر میتوانستند بر ســر رجل سیاسی جریانســازی کنند. او در بخشــی از این گفتوگو نقبی میزند به صدماتی که در هشــت سال ریاستجمهوری احمدینژاد بر دســتاوردهای جنبش زنــان ایران وارد شــد؛ تلاشهای همهجانبه برای خانهنشینکردن زنان با ادبیات و سیاســتگذاریهای مختلــف. حالا به باور کولایی، دولت حســن روحانی فرصتی برای توســعه حضور زنان در عرصههای مختلف است. چکیده حرفش این است: زنان و مطالباتشان در گفتمان اصلاحطلبی « بیش از اصولگرایی امکان پیشرفت و بقا دارند . »

یکي از شعارهاي آقای روحانی این بود که زنان ↙ در لایههای میانی قدرت حاضر شوند، آیا این شعار محقق شد؟ یادآوری کنم که در انتهای دولت آقای روحانی چند کرسی به زنان داده شد، از جمله میراث فرهنگی و کتابخانه ملی، ولي پرســش این است که مگر این زنان مدیر و توانمند در چند ســال نخست دولت حضور نداشتند؟

نکته شــما را میفهمم، اما پاســخ من این است که تضمینی، جز تلاش خســتگیناپذیر بــرای زنان وجود ندارد. آقای روحانی وعده افزایش ســهم مدیریتی زنان را به طور مشــخص دنبال میکند. کاســتیهایی وجود دارد، گاهی مســائل نمایشی اســت. اما در این گفتمان بیشــتر میتوان به برابری و تحقق شعارهای منتهی به ارتقــای وضعیت زنان دلخوش کــرد. فراموش نکنیم در هشــت ســال دولت اصولگراي آقاي احمدینژاد، جنبش زنان ایران صدمــات جبرانناپذیری دید و در آن دوره شاهد تلاشی سیستماتیک برای بازگرداندن زنان به خانه بودیم. یعنی همه مشکلات زنان ما در حوزه عدم حضور ↙ در قدرت ریشه در همان هشت سال دارد؟

خیر، مسئله زنان مسئله اجتماعی و ساختاری است. نباید آن را این طور تقلیل داد به یک دوره خاص. منظور این اســت که در یک دوره خاص چه سهمی از تبعیض به چشــم میخورد. اگرنه مسئله اجتماعی تکعاملی نیســت و عوامل متعدد در شــکلگیری آن تأثیرگذارند. مسائل زنان، بســیار سیاسی است. در آن هشت سال ما تمام آن فرصتها و بودجهها را از دست دادیم. ما باید

خیلی چیزهــا را که نداریم ایجاد کنیــم. در حوزه زنان اتفاقا نمیشود به پستهای نمایشی اکتفا کرد. باید در مشارکت سیاسی زنان جریانسازی صورت بگیرد. مدام مســائل گوشزد شود و اجازه ندهیم هیچ مقام مسئولی یادش برود که ما چه میخواستیم و میخواهیم. آیــا در حوزه زنــان نیــز مانند دیگــر حوزهها ↙ آواربرداری شد؟

حالا من واژه آواربرداری را اســتفاده نمیکنم، ولی به دســتاوردهای زنان صدمات سنگینی وارد شد. ما در این چهار سال در حال تسهیل بازگشت زنان به فضاهای عمومی و اجتماعی بودیم. طبیعی است در دوره ترمیم، پیشــرفت نیز چندان سریع نباشد. به همین خاطر، تأکید دارم که دوره دوم میتواند فرصت مغتنمی باشد برای فعالان جنبش زنــان که بتوانند تقاضاهایشــان را در محیطی آرامتر و همراهتر دنبال کنند. بازسازی نهادهای مدنی در حوزههای مختلف در دســتور کار دولت بود و گامی به پیش. بدون شــک بهبود مسئله زنان با بهبود شرایط اجتماعی و عمومی جامعه در پیوند است.

از جانــب زنان اصلاحطلــب، چانهزنی خاصی ↙ برای حضورشان در قدرت رســمی صورت گرفته؟ آیا ایــن بار برای عبور از مفهوم کلی «حضور زنان در لایههای میانی قدرت » به مصداق رسیدهاید؟

نکات و بندهایی آماده شــده و مذاکره در ســطوح مختلف دنبال میشــود. در ســتادهای آقــای روحانی شاهدیم که زنان دیگر گوشــهای در ستادها جداسازی نشدهاند، بلکه در همه ستادها به طور فعال مشغولاند. در ادامــه ایــن تلاش میتوان امید داشــت به ســمت نهادینهشــدن این نگاه برویم. درعینحــال یادمان نرود که چطــور آنچه در دوره اصلاحات داشــتیم به یکباره از دســتمان رفت. اینها درس بزرگی است که باید از آن استفاده کرد.

بحثهایی مطرح است که شهردار آینده تهران ↙ یک زن باشــد و البته تا به اینجای کار اکثر مباحث بر سر نام آقایان بوده، آیا گزینه مشخصی از میان زنان

مطرح است؟

برخلاف آمار نادرستی که برخی کاندیداها در حوزه مســائل زنان در مدیریت شهری مطرح میکنند، در این عرصه اتفاق خاصی نیفتاده اســت. مــا معتقدیم زنان توان اجرائی بالایی برای حضور در مدیریتهای شهری دارند. میتوانیم در شــرایط فعلی زنانی را برای سمت شــهرداری تهران معرفی کنیم. گزینههایی هم مطرح است و بحثهایی داشــتیم. اما ایده کلی تداوم ارتقای حضور زنان در عرصههای اجتماعی در دستور کار است. در این لابی و بحثها، مخالفتهایی هم مطرح ↙ شده؟

مخالفت همیشه هست. درعینحال در حال مذاکره هســتیم تا ســهم زنان در مدیریت عالی شــهرداری در دســتور کار اصلاحطلبان باشــد. حرفمان این است که حضور زنان توانمند در ســازمانهای متعدد و مدیریت نواحی شــهرداری افزایش یابد. بــرای اینکه این غفلت جبران شود، به انتشار توانمندی زنان در پستهای میانی و بالا فکــر میکنیم. نظر ما صرفا حضور زنان در صرف شهرداری نیست، شهرداری نواحی نیز مهم است. از گزینهتان نگفتید. ↙

بحثهایی بوده، هــم مصداقی و هم مفهومی، اما اسم نمیبرم چون در حد طرح موضوع است. تغییرات اجتماعی زمانبر است، نباید به عقب بازگشت و در خانه نشست. باید ممارست به خرج داد.

تجربه اصلاحطلبان در فهرســتبندی گاهی به ↙ اسم آقازادهها ختم شده، چطور جلوی تکرار خطا را خواهید گرفت؟

پاکدستی و اصلاحطلبی مدنظر ماست. در این زمینه نه نســبتها که شــاخصها و توانمندی حــرف اول را میزند. شورایعالی به افراد در حوزه مرتبط به مدیریت شهری امتیاز داده و شاخصهای متعددی مطرح است. البتــه معتقدم نباید از آنور بام افتــاد و هر فردی را به صرف اینکه فرزند شخصیت سیاسی است نقد کرد. این مفهوم آقازادگی نیز باید بهدرستی تعریف شود.

خب البته فهرست اصلاحطلبان گاهی از همین ↙ مسیر ضربه خورده است.

هروقت فهرســت بیاید، مصداقــی حرف میزنیم و دفاع میکنیم، ولی حالا چون اســامی مطرح نیســت، فرایند را برای شما تعریف میکنم. همانطور که نباید به کسی بابت فرزند کسیبودن امتیاز بدهیم، نباید به کسی برای فرزند کسیبودن برچسب بزنیم. شایستگیها مهم اســت. فرد باید صلاحیت داشــته و ابزار ابتدایی ایفای نقش را به دســت آورده باشد. باید سعی کنیم جامعه را به ســمت اعتدال ببریم. البتــه جامعه ذهنش زخم خورده است، اما باید از برخوردهای عاطفی عبور کنیم. این را هم بگویم که قضاوت در این مســیر کار دشواری است و اجرائیشدن آن مشکل.

برای دیگر شــهرها هم سهمیهها را دارید، علاوه ↙ بر تهران، کلانشــهرهایی داریم که به دلیل دوری از مرکز با بیمهــری مواجهاند، برای نمونه در تهران بالاخره شــهردار منطقــه زن داریم، امــا مدیریت شهری در شهرســتانها و کلانشهرها از حضور زنان بیبهرهاند. آیا با شورایعالی استانها رایزنی شده تا این سهمیهها در استانها نیز لحاظ شود؟

سیاست شورایعالی سیاســت و مداخله در برنامه هیچ استانی نیســت. اما بدانید که تهران جنبه الگویی دارد. حتی الگوی مدیریت شهری تهران در سراسر کشور کپی میشــود. به شــکل روندی و هنجاری شاهد این اتفاق هســتیم. در سراسر ایران زنان توانمندی داریم که بدون حمایت احزاب و صرفا به دلیل حمایت و اعتماد جامعــه به آنها به جایگاههای معتبری رســیدند. زنان مسیرشان به قدرت را پیدا خواهند کرد.

این روزها شایعه حضور آقای دنیامالی به گوش ↙ میرسد، بههرحال حمایت همهجانبه ایشان از آقای قالیباف بر کسی پوشیده نیست.

توضیح من این اســت که فهرســتهای متعددی مطرح شــده و مــن همه را تکذیب میکنم. فهرســت نهایی که بیاید به امید خدا پاسخگوی آن خواهیم بود.

آیا اقلیتهــای مذهبی نیز در فهرســت جایی ↙ دارند؟

اگــر امتیازهــا به حــد نصاب رســیده باشــد، هیچ بازدارندگیای نداریم.

هنوز هم خیلیها – حتی در میان زنان – مخالف ↙ پیشنهاد 30درصدی هســتند و میگویند نباید برای زنان سهمیه قائل شد. نظر شما چیست؟

پیشــنهاد من این اســت کــه منتقــدان کمی وقت بگذارند و تاریخ جنبش زنان در سراسر جهان را مطالعه کنند. ما تافته جدابافته از جهان نیستیم.

فکر نکنیــم کشــورهای دیگر نتوانســتند به نتایح پیشرفتهای ما برسند! مسائل زنان در همه کشورهای جهان وجود دارد. همچنان هم وجود دارد. ببینید زنان دیگر کجا موفق شدهاند. شواهد نشان میدهد سیاست سهمیهبندی در ارتقای رشــد سیاسی و اجتماعی زنان تأثیرگذار بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.