آینده شهر پیشفروش شده است

Shargh - - سیاست -

شــرق- مرجان توحیدی: محمدباقر قالیباف شهردار تهران در حالــی در مناظرهها و میتینگهــای انتخاباتی عملکرد دولت روحانی را بــه باد تندترین انتقادات گرفته اســت که عملکرد 12ســاله او و اصولگرایان در شــهرداری تهران از ســوی فعالان سیاسی و متخصصان شــهری با سؤالات و ابهامات زیادی روبهروســت. با مرتضی الویری شهردار اســبق تهران درباره عملکــرد قالیباف و راســتیآزمایی شــعارها و وعدههایی که مطرح کــرده صحبت کردیم که ماحصل آن در پی میآید.

شما سابقه مدیریت شهری را در کارنامه خود دارید، ↙ با توجه به مطالبی که آقای قالیباف در مناظرهها مطرح میکند، آیا اساســا با این عملکرد در حــوزه مدیریت شهری، قابلیت مدیریت کشور را دارد؟

در یک کلام بگویم که مدیریت آقای قالیباف، کشــور را به قبل از ســال 92 باز خواهد گرداند. اولا عملکرد ایشــان در شــهرداری تهران نامطلوب و نامناسب اســت و با توسعه پایدار فاصله زیادی دارد. مطلب دوم هم خلافگویی ایشــان در ذکر اعداد و ارقام است. درباره قسمت اول باید بگویم که عملکرد ایشان در شهرداری موجب تعهد سنگینی برای شهرداری شده اســت. یعنی آینده شهر را ایشان پیشفروش کرده است. بر مبنای اطلاعات و آماری که وجود دارد، بدهیهای شهرداری تــا 60 هزار میلیارد تومان گفته شــده اســت. اما بدهیهای احصاشــده به پیمانکاران، سیستم بانکی و سایرین، دستکم 36 هزار میلیارد تومان است. همچنین شهرداری در بســیاری از مواردی که در سند چشمانداز پیشبینی شــده بود و باید براساس طرح جامع مصوب ســال 86 در آن مسیر حرکت میکرد که از این مســیر منحرف شــده اســت. قالیباف در حوزه فضای سبز شــهری، آلودگی هوا، حملونقل شــهری، شهرســازی و نظایر آن عملکرد مناسبی نداشته است.

مســئله بعدی، خلافگوییهای قالیباف است. ایشان آمار و ارقام خلاف واقــع را مطرح میکند که من تعجــب میکنم چطور از زبان ایشــان بیان میشــود. یا ایشان از مجموعهای که مدیریت میکند، اطلاعی ندارد یا آنکه خلاف میگوید. بهعنوان مثال وقتی ایشــان در مناظــره میگوید زبالههای تهران تبدیل به برق میشــود، بعید میدانم از واقعیت مطلبی که میگوید خبر نداشته باشــد. واقعیت این است که از هشــت هزار تن زبالهای که در تهران تولید میشــود، یــک واحد 200تنی در کهریزک موجود اســت که در حال تولید برق با راندمان پایین است. بنابراین اگر این واحد در بهترین حالت ممکــن کار کند، فقط دوونیم درصد زباله تهــران را به برق تبدیل میکند و این میزان بــرق حداکثر میتواند برق کهریزک را تأمین کند. به آقای قالیباف پیشنهاد میکنم به مدت 24 ساعت مجموعه جمعآوری زباله کهریزک را از برق سراسری قطع کنند، ببینیم این واحد تولید برق زباله میتواند برق واحد کهریزک را تأمین کند یا نه؟ در زمینه بهکارگیری مذاهب دیگر در شهرداری، ایشــان یک نمونه ارائه دهد که حتی در مدیریت میانی به کار گرفته شــده باشــند. درباره جوانگرایی، نهتنها انجام نشده بلکه برخی از بازنشستههای ناجا و نیروی نظامی در پســتهای کلیدی شــهرداری منصوب شدهاند که گزارش بازرســی کل کشــور درباره حدود صد نفر از آنان موجود است. من تصور میکنم اصولگراها همانطورکه از رأیدادن به احمدینژاد پشــیمان شــدند، از رأیدادن به قالیباف هم پشــیمان خواهند شــد. بــه دلیل اینکه متأســفانه در این آمار و ارقام و مطالبی که از جانب ایشــان طرح میشود، صداقت وجود ندارد. ایشان کپیبرداریهای ناشیانهای از دو واقعه تاریخی دارند؛ یکی بگمبگمهای احمدینژاد در ســال 88 اســت. تصور ایشان این اســت که جامعه هنوز به صورت سال 88 اســت که تحتتأثیر بگمبگمها قرار بگیرد. نکته دیگر کپیبرداری از نســخه وارداتی آمریکایی اســت که در جریان والاستریت و بحث یک درصد و 99 درصد رخ داده است. حالا ایشان یک درصد را به چهار درصد تبدیل کرده است.

میخواهم بگویم دوران هر دو این موارد ســپری شــده است. در همین چند روز میتوان موارد متعددی از خلافگوییهای ایشــان را فهرست کرد. ایشــان از تلویزیون بیان میکند که در شــهرداری تهــران از اقوام و مذاهب مختلف یا جوانان در پســتهای مدیریتی اســتفاده کرده است. کسانی که داخل شــهرداری هســتند، گواهی میدهند که حتی یک مدیر از اقلیتهای مذهبی یا اهل تسنن در شهرداری وجود ندارد. یا در زمینه بهکارگیری جوانان میبینیــد که نهتنها این کار انجام نشــده، بلکه به جای آن از بازنشســتگان نیروهای مسلح استفاده شده است و به موجب گزارش سازمان بازرسی کل کشور، حدود صد بازنشسته نیروهای مسلح را به صورت غیرقانونی در ردههای بالای مدیریتی شهرداری استخدام کرده اســت. این در حالی است که بســیاری از نیروهای کارآمد شــهرداری که هم تخصص و هم تجربه داشــتند کنار زده شدهاند. ↙

فکر میکنیــد آقای قالیباف با ایــن رویکرد، به دنبال جذب رأی چه لایهای از جامعه است؟

من تصور میکنم آقای قالیباف تنها شــانس احتمالی خود را میآزماید. چون میداند که راه شــهرداری از این پس بر او بســته اســت. حتی اگر تمام 21 عضو شــورای جدید هم اصولگرا باشند، قالیباف بهلحاظ قانونی امکان تداوم کار در شــهرداری را ندارد. نکته دوم این اســت که اگر نتواند شــانس خود را در ریاســتجمهوری امتحان کند، بهواســطه عملکردی که از خود در شهرداری به جا گذاشته، باید منتظر محاکمه در محاکم قوه قضائیه باشد. بنابراین قالیباف با تمام توان به دنبال یک شانس ضعیف است که در حوزه ریاستجمهوری برای خود قائل است. ↙

برخــی معتقدند حملات تند و تیز آقای قالیباف علیه دولت به خاطر فضاسازی برای گریز از نقد عملکرد ایشان در شهرداری انجام میشود.

من هم همین اعتقاد را دارم. درباره آقای احمدینژاد اگر یادتان باشــد، زمانی که در شــهرداری تهران بود، 340 میلیارد تومان هزینه فاقد ســند و غیرقانونی داشــت و قرار بود مورد بررسی قرار گیرد. اما به محض اینکه او بهعنوان رئیسجمهور انتخاب شد، عملا آن پرونده به محاق رفت و نادیده گرفته شد. آقای قالیباف هم فکر میکند اگر در ریاستجمهوری جای بگیرد، پرونده تخلفات شهرداری به کنار خواهد رفت.

اصولگرایــان هم گویا اقبالی به قالیباف ندارند و بین دو گزینه رئیســی و قالیباف، رئیسی را ترجیح میدهند.

مــن نمیتوانــم از ناحیه اصولگراها حــرف بزنم، چــون اطلاع دقیقی ندارم. اما بــه نظر من یک اصولگرای واقعی طبیعتا باید در قبال صداقت و راســتگویی یک نامزد حساسیت داشته باشد. نامزدی که دراینباره صداقت نداشــته باشــد، نمیتواند اصولگرای خوبی باشــد. بنابراین کافی است که یک اصولگرا به مســائل خلاف واقــع که قالیباف میگویــد، توجه کند. اگر اصولگرایان به این مهم درباره احمدینژاد توجه میکردند، وضع بهگونهای دیگر بود. ↙

فکر میکنید شــورای شــهر آینده میتواند به بررسی دقیق عملکرد 15ساله اصولگرایان، از جمله 12 سال شهرداری آقای قالیباف ورود کند؟

این یک قصه پرغصه اســت که قلب من را میآزارد. اینکه چرا با افرادی که تخلفات قانونی آنها اظهر منالشــمس است - مثل آقای احمدینژادبرخورد نمیشود. همین فرمول و نگرانی را هم درباره آقای قالیباف دارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.