آینه

Shargh - - سیاست -

تحریککردنفرودستانخطرناکاست

ابراهیم اصغرزاده: ... رئیسی و قالیباف پذیرفتهاند که نمیتوانند آرای طبقه متوسط شهری که پشت سر آقای روحانی اســت را دچار شکاف کنند. چشمشان به آرای روحانی نیســت. فکر میکنند آقای روحانی موقعیت متزلزلی نیســت و بدنه اجتماعیاش هم تا حدودی حفظ شده است. هرچند این تحلیل را دارند که رأی روحانی مقداری ریزش داشته اما میدانند که معلوم نیســت این ریزش رأی در سبد رأی چه کسی برود. شــاید در ســبد رأی تحریم بــرود. آنهایی که از آقای روحانی بریدهاند معلوم نیست به سمت راست بگردند. امکان دارد چپتر به لحاظ سیاســی شوند و دورتر از خط اعتدال بشوند... الان عدهای از جوانان و دانشجویان هستند که معتقد هستند که اصلاحطلبان هم اشتباه کردهاند که با معتدلین و میانهروها ائتلاف کردند و یــک دولت میانه را ایجــاد کردهاند. من این دولت را نه دولت اعتدالگرا که دولت پراگماتیست و عملگرا میدانم... .

مردودشدهها

محمدهادی صحرایی: ... مردم به خوبی متوجهاند کــه برخی شــعارها و اداهــای تاریخ گذشــته، برای چیست. مثلا آنکس که از روی کاغذ سناریو میخواند و از گازانبــر و ســرهنگ و خشــونت و اصلاحات و... میگوید و نمیداند که مردم میدانند که در تقســیم کار صورت گرفته، ضربهگیر و مأمور بازار گرمی کیست. و چه کســی باید برای رونق لُنــگ گلریزانی که پهن کردهانــد مرحومی را نبش قبر یــا مطرودی را بنفش کند تا شاید دخل پرکنند و راه نجاتی یابند. هرچند که این نکته نیز محتمل اســت که سکنجبین صفرا فزاید و حاشــیه جای متن را بگیــرد. توهینهای پیدرپی و شــلوغکاریهای هدفمند هم از خلقیاتی اســت که مردم در این چهارسال دولت عصبی بارها دیدهاند که هروقت در بنبست میافتد، به قبلیها چنگ میکشد و توهین و تحقیر و تمسخر میکند و ابایی ندارد برای برونرفــت، دوقطبــی مذهبی هم بــه راه بیندازد. از لبوفروش و راننده تاکســی و فرماندار و... تا نظامیان غیوری که اگر نبودند تاکنــون دولتِ تدبیر، تجهیزات نظامی را نیز به اسم اوراقی به کدخدا میبخشید همه از بداخلاقی دولت لطمه خوردهاند... .

محاکمهنظامبهبهانهمناظره

... فردی که مدعی اســت در قامت رئیسجمهور آینده ظاهر شده و جامعه را به اکثریت و اقلیت خیالی تقسیم میکند و میگوید عموم مردم به حاشیه رانده شــدهاند و ســهم و نقشــی در کشــور ندارند و فقط معدودی افراد بــا در اختیارگرفتن تمامی امکانات و فرصتهــا، عرصه را بر دیگران تنــگ کردهاند، قطعا نمیتواند مدعی باشــد که دولت فعلی ظرف مدت سهســالونیم توانســته اینچنیــن فضائــی را ایجاد کنــد و اگــر مدعی هم باشــد، ادعای قابل پذیرشــی محســوب نمیشــود. صرف طرح این موضوع بدین معنی اســت که گویــا در نظام جمهوری اســلامی بهعنوان محصول تلاش تمامی قوا، وضعیت شــبیه والاســتریت آمریکاســت که اکثریت قریب به اتفاق فقیر و درصد ناچیزی برخوردار هستند. آیا این، تلاشی ولــو غیرعامدانه برای مخدوش جلــوهدادن چهره و کارنامه نظام نیست؟ این قبیل بیانصافیهای بیحد و مرز قطعا به قیمت ایجاد ابهام و تردید نســبت به کارآیــی نظام و به زیر ســؤالبردن اصل انقلاب تمام خواهد شــد و زمینههای دلســردی و نومیدی آحاد ملت را ایجاد میکند و قطعا منطقی نیست. بهراستی آیا بعــدا فرصتی برای جبران و ترمیــم و مهار آثار و تبعات بدفرجام این ســیاهنمائیها خواهیم داشت؟ آیا چندصباحی قدرت را در اختیارداشتن به این همه بداخلاقــی و بیانصافی میارزد؟ آیا ایــن افراد فکر نمیکنند که اگر به قدرت برســند روزی کنار خواهند رفت و برای یک دســتمال نباید قیصریهای را به آتش کشید؟ ...

عبدالله متولیان: ... باید کســانی عرصه مدیریت کشــور را بهدســت بگیرند که هرگــز از خطوط قرمز نظام عبور نکنند، امریکا را دشــمن شــماره یک ملت ایران بدانند، به اقتصــاد درونزا و برونگرا باور قلبی و عملی داشته باشند و به مردم اعتماد داشته باشند، مشــکل ما در جامعه امروزی ضعف نیروی انسانی و نبود نیروی کار نیســت بلکه ضعــف مدیریتی و عدم فراهمســازی زمینه اشتغال و معیشت جوانان است، از این رو مردم باید با چشــم باز، آگاهی و شناخت به فــردی باکفایت و کارآمد، متدین، شــجاع، بااخلاص، انقلابی، آگاه، دانا، دارای احســاس مسئولیت، کاردان، لایق، باعرضه، امانتدار، دارای روح مردمی، شــاداب و بانشاط، مؤمن به هدفها و ارزشهای انقلاب، مؤمن به نیروی مــردم و معتقد به حق مــردم، مصمم در ریشهکنی فقر و فساد، دلسوز محرومین و مستضعفین، مؤمن به پیشــرفت کشور، معتقد به اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی، استکبارستیز، ظلمستیز، پایبند به خط و راه امام، مخالف فرهنگ غربی، رونقگر فرهنگ دینی، مدافع دین و ایمان مردم، دنیاگریز، سادهزیست، دشمنشناس و دشمنستیز، احیاگر شعارهای انقلاب، معتقد به تواناییهای ملی، آشنا به درد کشور و مردم و مخالف اشرافیگری رأی بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.