افزایش امید به م در ا مهکگررایوینرو،پاییبا مهاسپیرکوزینجواانریم ویاپنهارو در فرانسه

Shargh - - جهان -

امانوئــل مکــرون، نامــزد میانهروهــا در انتخابات ریاســتجمهوری فرانســه در برابر مارین لوپن، نامزد حزب راســت افراطی جبهه ملی پیروز شد تا نهادهای اروپایی پس از مدتها نفســی به راحتی بکشد. پس از پیــروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاســتجمهوری ایالاتمتحــده و رأی آری بریتانیاییهــا بــه خــروج از اتحادیه اروپا، سیاســت بینالملل از نظم مســلط خود فاصله گرفته بود و پیروزی لوپن میتوانســت کابوس اتحادیــه اروپا را به واقعیت بدل کند؛ بااینحال مکرون 39ســاله که تا همین سه ســال پیش برای کمتر کسی شــناخته شــده بود؛ بهعنوان نماینده جریــان میانهرو فرانســه در کارزار نئولیبرالیسم و نئوفاشیسم پیروز شد تا به گفته خــودش از اروپا اعاده حیثیت کند. او که در انتخابــات ۶۶ درصد آرا را به دســت آورد، پس از این پیروزی در جمع هوادارانش گفت که از اروپا و فرانسه دفاع میکند. مکرون که وزیر اقتصاد دولت اولاند بوده، خطاب به حامیانش چنین گفت: «جهان به تماشــای ما نشســته و منتظر ماست که از روح روشنگری که در بسیاری جاها مورد تهدید قرار گرفته، دفاع کنیم».

گرچه اختاف آرای مکرون و لوپن زیاد بود ) 34-۶۶) بااینحال نتایج انتخابات حاکی از نامحبوببودن هر دو نامزد اســت. حدود 2۶ درصد واجدان شرایط یعنی 12 میلیون نفر، دور دوم انتخابات ریاستجمهوری فرانسه را تحریم کردند که بالاترین میزان از سال 19۶9 تاکنون بوده اســت. 12 درصد رأیدهندگان، یعنی بالای چهار میلیون نفر در این انتخابات برای نشــاندادن نارضایتی خود از نامزدهای تشکیات سیاسی فرانسه، رأی سفید یا مخدوش به صندوقها ریختند.

پیروزی به مدد مخالف تندرو

بــه باور بســیاری از ناظران، اکثریت کســانی که به مکــرون رأی دادهاند نه به خاطر حمایت از برنامههای اقتصادی و سیاســی او بلکه به دلیل دور نگهداشــتن حــزب جبهه ملی از قــدرت بــه او رأی دادهاند. حتی براساس نظرسنجی ایپسوس، ۶1 درصد از مردم فرانسه گفتهاند کــه برنامههــای کاهش خدمــات اجتماعی مکرون آنقدر آنهــا را به او بیاعتمــاد کرده که مایل نیســتند مکرون و جنبش او در انتخابات مجلس ملی مــاه ژوئن اکثریت را به دســت آورد. اوضــاع لوپن اما از این هــم وخیمتر بود و او توانســت آرای 10 میلیون فرانسوی را به ســبد خود بریزد که حتی کمتر از میزان تحریمیهای این انتخابات بود.

لوپن پس از اعام نتیجه انتخابات با تبریک به مکرون گفت که فرانسه ادامه وضعیت موجود را انتخاب کرد. بااینهمه او گفت صحنه سیاسی در فرانسه ساختاری نو پیــدا کرده و با رســیدن بــه دور دوم انتخابات او و حامیانش به اپوزیســیون اصلی تبدیل شــدهاند. برای اولیــن بــار در تاریخ مدرن فرانســه، دو حــزب اصلی فرانسه یعنی حزب سوسیالیســت و جمهوریخواه از راهیابی به دور دوم انتخابات ریاســتجمهوری ناکام ماندنــد و گرچه در نهایت مکرون که یکی از نامزدهای طرفــدار وضع موجود و اتحادیه اروپا و سیاســتهای مالی این نهاد بود، با تکیه بر موج نارضایتی از دو حزب اصلی، راهی کاخ الیزه شــده است؛ اما به باور بسیاری از ناظران اکنون دیگر نمیتوان از خطر راســت افراطی فرانسه غافل ماند. حزب جبهه ملی در 45 سال گذشته آرامآرام رشد کرده اســت و اینبار لوپن با تغییر برخی از رویکردهای این حزب و تعدیل مواضع آن توانســت به دور دوم انتخابات راه یابد. به نظر نمیرسد مسائلی که این حزب روی آن متمرکز شــده بود، نظیر تهدیدات تروریســتی، بحــران پناهجویــان، مهاجــرت، بیکاری گســترده و صنعتزدایی، به این زودیها حل شــود و ازهمینرو با ادامه برنامههای ریاضت اقتصادی دولت مکرون و نزدیکی انتخابات پارلمانی فرانســه، راهیابی تعداد زیادی از نامزدهای حزب جبهه ملی به مجلس ملی این کشور بسیار محتمل است.

مارین لوپن شــش ســال پیش به جای پدرش رهبر حزب جبهه ملی فرانســه شــد و از آن زمان توانســت دستاوردهای این حزب در انتخابات محلی و منطقهای را افزایــش دهد. ازهمینرو تنها با تغییر سیاســتهای کلی فرانسه اســت که میتوان از خطر پیروزی مجدد راســتگرایان افراطــی جلوگیری کرد. مکــرون اکنون با چالشهای بســیاری روبهروســت، از بهبود شــرایط اقتصــادی گرفته تا مواجه با تهدیدهای تروریســتی. او با جامعهای روبهروســت که اغلــب اعتماد خود را به حاکمــان و دولتمردان از دســت دادهانــد و از ریاضت اقتصادی و کاهش همیشــگی هزینههــای اجتماعی و گفتارهــای جنگطلبانــه بــه تنگ آمدهانــد؛ همان برنامههایی که از ســال 200۷ تا 2012 نیکا ســارکوزی از حــزب جمهوریخواه آن را پیش میبــرد و پس از آن فرانســوا اولاند از حزب سوسیالیست. حالا مکرون کــه در دورانی که وزیر اقتصاد دولت اولاند بود، برنامه ریاضتی گســتردهای را به پیش برد، کلید ورود به کاخ الیزه را در دســت گرفته اســت. او قصد دارد دست به تعــدادی اصاحــات اقتصادی بزنــد، ازجمله کاهش مالیــات شــرکتها از 33 درصد بــه 25 درصد. اما به باور بســیاری از تحلیلگران موفقیــت او در مهار حزب جبهه ملی و جلب رضایت مردم فرانسه در گرو تفاوت عملکــرد دولت او بــا دولتهای قبلی اســت؛ چیزی که عملیشــدنش براســاس برنامهها و وعدههای او، بعید یا دســتکم دشوار اســت. همانطور که روزنامه فرانســوی «لا کــروا » در تفســیر خــود دربــاره نتیجه انتخابات ریاســتجمهوری نوشــته؛ مهمترین وظیفه رئیسجمهور جدید فرانســه یافتــن راهکارهایی برای مشکات و دردهای اجتماعی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.