سیاست در عصر چرخش اطلاعات

Shargh - - انديشه -

گســترش ابتکارهــای دیجیتــال در سیاســت خارجــی در یــک دهه اخیر، چیزی کمتــر از انقلاب در رویه دیپلماســی نبــوده و فناوریهــای دیجیتــال، روابط اجتماعــی افراد و روش دولتها را در اعمال حاکمیت بینالمللــی تغییــر داده اســت. در سالهای اخیر، به وضوح نمونههایی از کاربرد دیپلماســی دیجیتــال را در انتقال پیامهایی که در جوامع مختلف و بر اثر حوادث اجتماعی اتفاق افتاده مشاهده کردهایم. برای نمونه میتوان به کودتــای اخیــر در ترکیه پرداخت کــه در آن به مدد ابزارهای دیجیتالی که در اختیار همه شــهروندان چه در داخل ترکیه و چه در بیرون از مرزهای این کشور وجود داشــت، جزئیترین مســائل کودتا به وضوح و با سرعت منتقل و منتشــر شــد. امروز، نه تنها شاهد انتقال پیام از طریق فناوریهای نویــن بیــن ملتهــا هســتیم بلکه دولتها نیز از همین طریق به انتقال پیام خود به افکار عمومی کشورهای هدف اقدام میکنند تا اهداف خود را به بهترین شکل محقق سازند. در این میان، مقوله دیپلماســی که همواره بــر دو عنصــر اطلاعــات و ارتباطات اســتوار بوده، بیش از سایر حوزههای اجتماعــی در معــرض تأثیرپذیــری از مشــخصههای عصــر ارتباطــات اســت. اتصــال دورتریــن دولتهــا بــه یکدیگــر از طریــق شــبکههای الکترونیکی، تســهیل ورود بازیگران جدید به عرصــه روابــط بینالملل، چرخش آزاد اطلاعــات، حاکمیت بر فضای اینترنــت و ... حاکی از روندی اســت که محتوا و شــکل دیپلماسی را متحــول و نیازمنــد بازتعریــف و تغییرات ســاختاری نموده و اشکال نوینی چون دیپلماســی دیجیتال را با توجه به نقش آن در مناســبات میان دولتها و ســازمانهای بینالمللی تبدیــل به مســئلهای پراهمیت کرده است. رســانههای مجازی از یک سو با بهکارگیری چرخه رسانهای کارآمد و اتخــاذ دیــدگاه تعاملــی به جذب مخاطب فعال میپردازند و از ســوی دیگر با بســیج افراد در شــبکههای اجتماعی به همســوکردن اهداف و نمادینکــردن آرمانهــای گروهها و جماعتها پرداخته و بر روند تحولات جهانی تأثیرگذارند.

مانند هر حــوزه جدید مطالعاتی، دیپلماســی دیجیتال هم با فرصتها و چالشهایــی در پژوهــش همراه اســت. کتاب «دیپلماســی دیجیتال» نظریات اندیشمندان و سیاستگذاران مختلــف را گــرد آورده تا کمبودهای تحلیلــی این حــوزه تازهتأســیس را پر کند. هــدف کتــاب، نظریهپردازی ماهیت دیپلماســی دیجیتال، ارزیابی رابطه آن با اشــکال سنتی دیپلماسی و نیز بررســی شرایطی اســت که در آن دیپلماســی دیجیتال به سیاست خارجی آگاهی میدهد و آن را تنظیم یا محــدود میکند. کتاب با بررســی مفهوم دیپلماســی آغاز میشود و در ادامه، رویکــرد دولتهای مختلف را در چگونگــی بهکارگیری شــیوههای نوین دیپلماسی مورد بررسی قرار داده اســت. هدف بررســی دینامیکهای پنهــان قدرت مــلازم با دیپلماســی دیجیتال است.

دیپلماسی دیجیتال )نظریه و عمل( کورنلیو بیولا، مارکوس هلمز ترجمه: رعنا کاظمی مهرآبادی ناشر: پارسه قیمت: 39000 تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.