بررسي وضعيتت« و ف كسهامپخواوهانيرصات» نطلتبتاأمنيخدمرااآيسباتناتناا اخهتبناتتخيي نل ا شكوفه ح

Shargh - - اقتصاد س -

تأمین مالی انتخابات کشــورهایی ازجمله ایران، مانند جعبه ســیاه اســت؛ هیچکس دقیقا نمیداند چه کســی به چه کاندیدایی از بعد اقتصادی کمک میکند. البته این یک اســتراتژی در نظریه بازیهاست؛ این ظن قوی است که افراد سودجو و فرصتطلب، از ایــن بزنگاههای تاریخی به نفع خود بهره بگیرند و روی هر کاندیدا، به میزان آنچه در تصورشان از پیروزی آن فرد میرود، شرطبندی کنند.

به همین دلیل اســت که بنــا را بر این گذاشــتیم تا فرصتطلبیها را در آســتانه انتخابات، بررســی کنیم و برای این مقصود از هادی حقشناس، اقتصاددان و نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، ابراهیم نکو، اقتصاددان و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و علی سرزعیم، اقتصاددان، دعوت کردیم تا دیدگاههای خود را در این رابطه بیان کنند. هر ســه معتقد بودند هستن بگیرند؛ اما فســاد آنها سازمانیافته نیســت پشت پرده به کار میبرند؛ جعبه سیاه ، گر

نکو معتقد اســت ایــن افراد و گروههای بلافاصلــه در جلدهای دیگر پنهان میشــ سرزعیم میگوید: گروههای ذینفع معمولا یک کاندیدا شــرط میبندند، بعضیها هم هــر حکومت به خود حکومت کمک میکند حقشــناس در تکمیل گفتههای او میگوید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.