ت گ ب حه ض وسر حقش جزلررجدعبيياانهديايناس،س معلريمرزعيومزوابراهيم نكو ير ادنر ممثي ا تها ه سيا حبیبزاده

Shargh - - سياسي -

ند افراد یا گروههایی که از این بزنگاهها بهره ت. آنها هریک واژگان متفاوتی را برای افراد روههای مرموز ، افراد و گروههای زبل . » ‪« »‬ ی مرموز اگر بدانند که شناســایی شــدهاند، ـوند و ترفندهای دیگری را بــه کار میبرند. لا کمی پیچیده عمل میکنند؛ بعضیها روی میکساســتراتژی دارند. مثل آمریکا که در د و به مخالفــان حکومت هم کمک میکند . » د: کسانی که میخواهند کار اقتصادی رانتی « کنند، الان به همه ســتادها کمک میکنند. آنها زبلتر از اینها هســتند و خوب بلدند چه کنند . مشــکل آنجاست که در اقتصاد رانتی ایران، همه به دنبال امتیاز هستند. به گفته » حقشــناس، این گروههای فرصتطلب، قطعا گرچه امروز ممکن است چهره آراسته و بزککرده و بســیار موجهی داشته باشــند؛ اما حتما از چهرههای موجهتر از خودشان اســتفاده میکنند. چه چهرهای موجهتر از عضو شورای شهر تهران؟ یا نماینده مجلس و وزیر و ...؟ بر همین اساس اســت که این اقتصاددانان به مشاوران کاندیداهایی که شعارهای عجیبوغریب میدهند، هشــدار میدهند: بدانید چه کسانی به دنبال آن هستند که با این شعارها، روی کار بیایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.