مسیر همکادریی هپالی بی منالمللسییبرای مق گ عابللهیباهردودر گغباررددوولتیا غبزداهرمباز شد

Shargh - - جامعه -

گردوغبار که بیاید، کسی به این اهمیت نمیدهد که منشأ بلندشــدن این خاک، داخلی است یا خارجی. آســمان و زمین را تیره میکند و نفس شــهر و روستا را تنگ؛ اما اگر قرار باشــد برای حل این معضل کاری کرد، فهمیدن سرمنشــأ آن اصلیترین و مهمترین گام است. براساس اعام مسئولان و دســتگاههای متولی مقابله با پدیده گردوغبار، نزدیک بــه 70 درصد گردوغبارهایی که اســتانهای غربــی و جنوب غربی کشــور و بهویژه خوزســتان را هرســاله گرفتار میکند، سرمنشأ خارجی دارد و از بیابانهــای کشــورهای همســایه، از عراق و عربستان تا اردن و ســوریه بلند میشود؛ بههمیندلیل نیز در صورت وجود عزمی جدی برای حل این مشــکل اصلیترین گام مذاکره با مقامات این کشورها و استفاده از دیپلماسی برای پیشبرد برنامههاست.

گردوغبار در چهار ســالی که دولت روحانی آغاز به کار کرده اســت تا امروز، مانند حدود 15 سال پیش از آن بارها و بارها ســر از آسمان شهرها و روستاهای مختلف ایران درآورده اســت. در این مدت شهروندان خوزستانی بیشــتر از همه طعــم تلخ این پدیــده را در زندگی خود چشــیدهاند و بههمیندلیل چندینبــار برای اعتراض به وضعیــت پیشآمده تجمعاتی اعتراضــی برپا کردهاند. مســئولان دولتی نیز از اقدامات و تاشهای خود در این زمینه سخن گفتهاند.

در همین زمینه روز گذشــته رئیس ســازمان محیط زیست بخشــی از اقدامات دولت را در استان خوزستان برای مقابله با ریزگردها و کاهش آلودگی هوا تشــریح کرد. ابتکار دراینباره به ایلنا گفته اســت: «از نخســتین روز خوزســتان یکــی از مهمتریــن کانونهــای توجه دولت یازدهم بوده و هســت، اقداماتی نیز برای بهبود وضعیت این شــهر انجام دادیم. گردوغبار مســئلهای بــود کــه دولــت از ابتــدای تشکیلشــدنش روی آن بســیار تأکید داشــت. ما دراینباره رویکردهای داخلی، منطقهای و بینالمللی داشــتیم». او در ادامه با اشــاره بــه احیای تالاب هورالعظیم عنوان کــرد: «با همکاری وزارت نیرو توانســتیم چهار و نیممیلیــارد مترمکعب آب شــیرین را از کرخه وارد چرخه کنیم که گردشگران و ناظــران بینالمللی بیــش از 78 درصد بــه این امر گواهی میدهند؛ درحالحاضر هورالعظیم دیگر کانون گردوغبار نیســت. عاوه بر اقداماتی که گفته شد، سال گذشــته وزارت جهاد کشاورزی هشت هزار هکتار نهال برای جلوگیری از ســیاب کاشــت. همچنین سه هزار هکتار نیز در منطقه رامشــیر و جنوب به باغات اضافه شد. شرایط بسیار دشواری را ما در خوزستان داشتیم که خوشبختانه برطرف شد».

ابتــکار درباره انتقال گردوغبار از خاک عراق به ایران عنوان کرد: مســئله عراق و گردوغبــار از همان ابتدای ســال 92 برای دولت بســیار حائز اهمیــت بود، من به بغداد رفتم تا تفاهمنامهای را امضا کنم که دو موشک در فرودگاه خــورد و مانع از انجام این کار شــد. دولت عــراق به ما قول مســاعدت داد؛ اما متأســفانه با ورود گروهکهــای تکفیری و داعش آنطــور که باید به این مسئله رسیدگی نشد.

او همچنیــن گفــت: دو مــاه پیش مکاتبــهای را با رئیسجمهور عراق، نخستوزیر و رئیس سازمان محیط زیست این کشــور انجام دادم. قرار است 200 هکتار در قالب طرحهای آموزشــی و اجرائــی در عراق به وجود بیاوریم. این کار بســیار مهمی بود. مسئله گردوغبار در ســازمان ملل یکی از مســائل مهمی بود که قطعنامه برای آن صادر شــد. قرار اســت امســال اولین اجاس سازمان گردوغبار تیرماه در تهران برگزار شود.

طبق گفته ابتکار دولت با پیگیریهای مستمر خود توانســت رودخانه کارون را احیا کند و شرایط این رود را بهبود ببخشد. عاوه بر اقدامات در کارگروهها، دو جلسه خاص موضوع خوزستان در سطح ملی در شورایعالی آب برای احیای کارون صورت گرفت.

رئیس سازمان محیط زیســت همچنین عنوان کرد: بــرای کاهش آلودگیهای خوزســتان اقدامات بســیار زیادی انجام شــده اســت. زمانی واحدهــای صنعتی و بیمارســتانی فاضاب خــود را به رودخانــه کاروان میریختنــد که بــا پیگیریهای مــداوم و برخوردهای قانونی از بســتر این رودخانه دور شــدند. حقابه کارون بــرای دولــت یازدهم بســیار مهم اســت، براســاس ارزیابیهای محیطزیستی مجوز سدســازیها و انتقال آب از سرشاخههای کارون داده نمیشود؛ حتی اگر این انتقال آب بر پایه مسائل سیاسی باشد. مجوز برای انتقال آب از سرشــاخههای کارون باید براساس محیط زیست باشد؛ آنهم درصورتیکه هدف تأمین آب شرب باشد.

او با اشاره به اینکه دولت یازدهم تمام تاش خود را به کار گرفته تا مشکات خوزستان را برطرف کند، گفت: متأسفانه در دولت قبل اقداماتی صورت گرفت که باعث بهخطرافتادن محیط زیست خوزستان و رودخانه کارون شد. بهعنوان مثال بارها سازمان محیط زیست به دولت گفته بود که ســد گتوند نباید آبگیری شود؛ اما متأسفانه دستور آبگیری صادر شــد و امروز مشاهده میکنیم که فاجعهای رخ داده است.

رئیس ســازمان محیط زیست به دیگر مشکات مردم خوزستان اشــاره و گفت: مثا در اولین باران ما با 27 هــزار بیمار بــا ناراحتی تنفسی و آسم روبهرو شدیم که به اورژانس بیمارستانهای این شهر انتقال داده شــدند. ما این جریان را تحت بررســی قرار دادیم و در نهایت به عامــل اصلی آن یعنی درختان کنوکارپوس رســیدیم که با همکاری شــهرداری، شــورای شهر و اســتانداری و براساس کار کارشناسی این درختان هرس شدند؛ زیرا با گردهافشانی خود باعث ناراحتی تنفســی برای حــدود 30 هزار نفر میشدند.

او در ادامه افزود: عاوه بر این اقداماتی که گفته شد، یک برنامه جامع برای کاهش آلودگی خوزستان داریم؛ درحالحاضر در اهواز، خرمشهر و آبادان بنزین و گازوئیل یورو4 توزیع میشــود، واحدهایی که باعث مشکات و آلودگــی میشــوند، در مواقعی فعالیتشــان متوقف میشوند. مثل یک واحد فناوری که 30هزار بشکه نفت تولید میکرد و ما آن را متوقف کردیم.

ابتکار با اشــاره به طرح آماک گفت: با اجرائیشدن آمــاک توانســتیم بســیاری از آلایندههــا را کنترل کنیم این طرح کمک بســیار زیادی به مــا در کاهش آلودگی خوزستان کرد. اقدام بعدی گازسوزکردن نیروگاه رامین بود که در درازمدت قطعا تأثیراتش را خواهید دید.

عاوه بر معصومه ابتکار رئیس ستاد ملی مقابله با گردوغبار نیز با تأکید بر اینکه هیچ برنامهریزی نمیتواند ادعــا کند گردوغبار را در یک دولت حل میکند، تصریح کرد: حل مشــکل گردوغبار در صــورت تأمین اعتبارات لازم، وجود امنیت کافی و همچنین تمایل همه طرفها بــرای حــل آن، حداقــل به 50 ســال زمان نیــاز دارد. ضیاءالدین شــعاعی افزود: در موردی مشابه گردوغبار ایران، چهار کشور مهم چین، کره، ژاپن و مغلوستان برای ســاماندهی فقط دومیلیون هکتار، دست به دست هم دادند و توانستند این میزان اراضی را در 23 سال سامان دهند. وی درباره اقدامــات دولت یازدهم برای مقابله با گردوغبار کشــور، اظهار کرد: بــرای کاهش گردوغبار حرکتهایی اساســی صورت گرفته اســت. مطالعات لازم انجام شــده، منشــأهای گردوغبار شناسایی شده و ستاد مقابله با گردوغبار تشکیل شده است. همچنین در شرایط حاضر متناسب با بحرانهای مختلف گردوغبار تیمهایی تجهیز شــده اســت و موضــوع را رتقوفتق میکنند. با وجود این، برای ســاماندهی وضع گردوغبار کشور به زمان احتیاج داریم.

به گزارش ایســنا رئیس ستاد ملی مقابله با گردوغبار با اشاره به اینکه چطور میتوانیم ادعا کنیم که مشــکل گردوغبار خوزستان را در کوتاهمدت حــل خواهیم کرد، گفت: ما در برابر این پرســش قرار میگیریم که چرا مشکل گردوغبار خوزستان حل نشــد، درحالیکه هیچوقــت ادعا نکردیم مشــکل گردوغبار خوزســتان را یکشــبه حــل میکنیــم، بنابرایــن وقتی یک موضــوع را تکــرار میکنیم و جــا نمیافتد مصــداق خود را بهخوابزدن است و وقتی قرار نیست یک نفر موضوعی را درست بفهمد و درست نقل کند، دیگر کاری از دست ما برنمیآید. وی تأکید کرد: بارها تکرار کردهایم که برای گردوغباری که 27 بار در ســال 95 در خوزســتان اتفاق افتاده و 24 بار آن از منشــأ خارجی و سه بار آن از منشأ داخلی بوده است، یکشبه نمیتوان کار کرد. البته سه بار توفان گردوغبار خوزستان با منشأ داخلی باعث قطع خطوط برق و بهتبع آن آب شــد بنابراین از نظر آســیب همین ســه بار هم اهمیت دارد ولی وقتی 24 بار منشأ گردوغبار خارجی بوده است، این مسئله نشان میدهد اقدامــات مقابلهای با گردوغبار احتیــاج به زمان دارد. برای مثال برای 14.5 میلیون هکتار کانونهای گردوغبار طرف عراقی یک یا دو دولت نمیتوانند مشــکل را حل کنند و لازم است همکاری منطقهای برای این موضوع شکل گیرد. رئیس ستاد ملی مقابله با گردوغبار با اشاره به اینکه در این دوره اقدامات بنیادین و حسابشــدهای در زمینه مقابله با گردوغبار انجام شــده اســت، گفت: مگــر تاکنون چند کنفرانس بینالمللی در کشــور برای مقابله با گردوغبار داشــتهایم و این برای اولینبار است که میزبــان کنفرانس بینالمللی گردوغبار میشــویم. این کنفرانس با تصویب مجمع عمومی ســازمان ملل در تیرماه ســال جاری در تهران برگزار میشود چون در تعامل با کشــورهای منطقه به این نتیجه رســیدیم که ایران یکتنه نمیتواند با این مشکات به مقابله بپردازد بنابراین موفق شدیم این مصوبه را از مجمع 71 سازمان ملل بگیریم کــه اجاس بینالمللی گردوغبار در تهران برگزار شود. هدف آن است که الزاماتی برای کشورهای مختلــف به منظــور گردهمایی و مقابله بــا این پدیده فرامرزی فراهم شود.

شــعاعی با اشــاره به قطعنامههای اخذشــده در ســازمان ملل در حوزه مقابله بــا گردوغبار در این دوره که با ابتکار عمل جمهوری اسامی ایران صورت گرفته اســت، اظهار کرد: آیا این اقدامات، مقابلهای محسوب نمیشــود؟ هیچوقت ادعا نکردیم میخواهیم مشکل گردوغبار را در تنها چهار ســال حل کنیم. خوشبختانه امروز UNEP (برنامه محیط زیســت ســازمان ملل( و UNDP (برنامه عمران سازمان ملل( پشت این کار قرار گرفتهاند و این بخشهای بینالمللی هستند که برگزاری کنفرانــس بینالمللی مقابله با گردوغبــار در تهران را برعهده دارند.

وی افــزود: علــت موفقیــت کنونی مــا در بخش بینالمللــی این اســت کــه گذشــتگان ما توانســتند قطعنامههــا و مصوبههایــی را در ســطح جهان اخذ کنند تا ابــزاری برای اقدامــات و فعالیتهای امروز ما باشد. کارهای بینالمللی زمانبر است ولی داشتن یک مصوبه و قطعنامه خوب در ســطح ســازمان ملل ابزار بســیار خوبی برای رســیدن به اهداف است. برای مثال چهار یا پنج ســال گذشته وقتی برای مذاکره و مکاتبه با کشورها تماس گرفته میشد، کسی به ما توجه نمیکرد و جوابمان را نمیداد.

رئیس ســتاد ملی مقابلــه با گردوغبــار تأکید کرد: در شــرایط حاضر به علــت صدور ایــن قطعنامههای بینالمللی مسیر همکاریهای منطقهای برای مقابله با گردوغبار هموار و گشوده شده است. در آینده نیز کسی که قصد پیگیری این موضوع را داشته باشد، میتواند با اســتناد به این قطعنامهها و مصوبهها در سازمان ملل از کشورها بخواهد که پاسخگوی عملکرد خود باشند و توضیح دهند چرا برای مقابله با آســیبی مثل گردوغبار که در کشورشــان ایجاد میشود و کشور ما را تحتتأثیر قــرار میدهند، جدی نیســتند. وی با اشــاره به توافق صورتگرفته بین ایران و عراق در زمینه مهار کانونهای گردوغبار و راهاندازی مرکز منطقهای مقابله با گردوغبار، تصریح کرد: مذاکرات با عراقیها دراینباره نهایی شده ولی چون قرار اســت بخشــی از هزینهها از سوی ایران برای نهالکاری و تعریف طرحهای تحقیقات مشــترک تأمین شود، احتیاج به مجوزهای خاص دولت دارد البته بخش زیادی از هزینههای ســاخت این مرکز از ســوی دولت عراق تأمین خواهد شد.

شعاعی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم برنامههای تدوینشده برای مقابله با گردوغبار در دولت دوازدهم، اظهــار کرد: هر دولتی که به قدرت برســد باید معضل گردوغبار را مشــکل اساسی بداند و فارغ از گرایشهای سیاسی و تحولاتی که هر دولت در نظام مدیریتی کشور ایجاد میکند، این موضوع خــاص را با جدیت پیگیری کند بنابراین لازم است فرایند علمی و بنیادین مقابله با گردوغبار تا حلشدن بحث گردوغبار ایران ادامه یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.