استقلال تهران و استقلال خوزستان در انتظار جشن صعود

Shargh - - ورزش -

در ادامه هفته پایانی لیــگ قهرمانــان آســیا امروز دو نماینــده دیگر ایران استقلال خوزستان و اســتقلال تهــران بــه میدان میروند. دو تیمی کــه قبل از شــروع بازی هــم خــود را در مرحله بعدی میبینند. استقلال امــروز در دوحــه بــه مصاف التعاون عربستان میرود. استقلال در بازی رفت با سه گل تعاون را شکســت داد. در بازی امروز تعاون میزبان است اما بهخاطر مشــکلات بین ایران و عربستان بازی در دوحه قطر برگزار میشــود. اســتقلال در آسیا عملکرد خوبی داشته اســت. تساوی این تیم در بازی با الاهلی امارات وقتی با تســاوی لوکوموتیو و تعاون عربستان همراه شد، بهترین شرایط برای اســتقلال به دست آمد. استقلال عملا از این گروه صعود کرده اســت و اگر امروز در دوحه ۴-صفر به تعاون عربستان ببازد، صعود نمیکند. در این گروه الاهلی امارات و استقلال هشتامتیازیاند. الاهلــی چــون اســتقلال را شکســت داده، اول اســت و اســتقلال دوم. التعاون و لوکوموتیو هم پنجامتیازیاند.

همزمــان با بازی التعاون- اســتقلال، الاهلی میزبــان لوکوموتیو اســت. اگــر در نهایت دو تیم اســتقلال و الاهلی همامتیاز شــوند، این الاهلی اســت که اول میشــود. شــاید دومشــدن برای استقلال بهتر باشد. اگر در گروه C الاهلی عربستان دوم شود، بازی با این تیم چندان برای استقلالیها خوشــایند نیســت. منصوریان درباره بازی امروز گفت: «در بــازی رفت با نتیجه 3 بــر صفر پیروز شــدیم اما هیچچیز قابل پیشبینی نیست. سعی میکنیم با یک بازی منطقی صعودمان را قطعي کنیم. بــرای ما صعــود از گروه مهم اســت. اگر صعود کرده باشیم، منتظر میمانیم که ببینیم چه تیمی با ما دیدار میکند.»

تعاون در لیگ عربســتان هفتم شده و در بازی رفت هم نشــان داد تیم خطرناکی نیســت. بعید است این تیم بتواند اســتقلال را به خطر بیندازد. التعاون تیم کمافتخاری در عربســتان اســت که در اکثر سالها در سطح اول فوتبــال عربســتان حضور نداشــته اســت. هدایت التعاون در بازی رفت برعهده کنســتانتین گالــکا رومانیایــی بــود کــه چندیبعــد اخراج شــد. «ژوزه گومــز» پرتغالی سرمربی کنونی التعاون است. استقلال امــروز میتوانــد پس از نایبقهرمانــی در لیگ یــک موفقیت دیگري هم کســب کند و با روحیــهای مطلوب به اســتقبال بازیهای مرحله یکهشتم نهایی برود.

اولین صعود استقلال خوزستان

در دیگــر بــازی ایرانیها در آســیا اســتقلال خوزســتان در اهواز میزبان الجزیره امارات است. اســتقلال خوزســتان با تساوی ارزشــمند مقابل الفتح عربســتان در بــازی قبلــی از صعود خود مطمئن شد. در گروه B لیگ قهرمانان آسیا لخویا با 11 امتیاز اول است و قطعا صدرنشین میشود. اســتقلال خوزســتان، الفتح و الجزیره امارات به ترتیب ‪6 8،‬ و یک امتیاز دارند. استقلال خوزستان کار ســادهای برای صعود دارد. ایــن تیم اگر یک مساوی هم در اهواز مقابل تیم انتهای جدولی و بدون انگیــزه الجزیره امارات بگیرد، قطعا صعود میکند. اســتقلال خوزســتان تنها در یک صورت حــذف میشــود؛ در اهــواز به تیــم یکامتیازی الجزیــره ببــازد و الفتــح عربســتان در خانه تیم قدرتمند لخویا پیروز شــود. استقلال خوزستان در اولین حضورش در آسیا میتواند اولین صعودش را جشن بگیرد. این تیم در گروه خود دوم خواهد شــد و در مرحله بعد به مصاف الهلال عربستان خواهد رفت. الجزیــره حریف امروز اهوازیها در این فصل بااقتدار قهرمان لیگ امارات شد اما این تیم در آسیا آمار ضعیفی دارد. در این فصل از پنج بازی تنها یک امتیاز کســب کرده و 15 دیدار است که در لیگ قهرمانان پیروز نشــده اســت. هدایت الجزیره برعهده هنک تن کاته هلندی مربی سابق بارسلونا و چلسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.