تبریک روحانی به ساحلیبازان و وزنهبرداران

Shargh - - ورزش -

رئیسجمهوری در پیامی کســب مقام سوم جام جهانــی فوتبال ســاحلی ۲017 و توپ و دســتکش طلای این مســابقات را بــه تیم ملی ایــران تبریک گفت. حســن روحانی در پیام توییتری خود نوشت: «کســب عنوان ســومی جام جهانی فوتبال ساحلی ۲017 برای نخســتینبار و عناوین توپ و دســتکش طلای این مســابقات، بر بازیکنــان پرتلاش و مربیان تیم مبــارک.» رئیسجمهــوری همچنین در پیامی دیگــر بــه وزنهبــرداران تبریک گفت: «درخشــش و قهرمانــی پهلوانــان وزنهبــرداری کشــورمان در مسابقات قهرمانی آســیا، بر ملت ایران، ملیپوشان افتخارآفرین و مربیان تیم مبارک باد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.