خطر در کمین انتخابات شورای شهر

Shargh - - صفحه اول - مصطفی ملکوتی پژوهشگر

انتخابات شورای شــهر تهران در شرایطی برگزار میشــود که بیش از دوهــزارو 700 کاندیــدا برای ورود بــه این شــورا وجود دارد. این پدیــده از ابعاد مختلف حقوقی، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی شایسته مطالعه است. شــاید بیش از همه از جنبه روانشناســی اجتماعی درخور پژوهش باشــد؛ اما واقعیتی است که اکنون با آن روبهرو هستیم؛ یعنی در این دوره انتخابات شــورای شــهر تهران شــاهد بیشترین تعداد نامزدهای انتخاباتی هستیم. بدیهی است بیشــتر این کاندیداها به قصد رقابت انتخاباتی ثبتنــام نکردهاند، زیرا رقابت بیــن بیش از دو هزار کاندیدا بیمعناســت؛ اما در ایــن نمایش انتخاباتی میتواننــد آرای فامیلی و طایفهای را به خود جذب و کارکــرد سیاســی انتخابات را بیاثــر کنند. به نظر میرســد ظرفیت رقابت انتخاباتی در شــهر تهران حدود صد نفر باشــد، مشــروط به اینکه شهروندان فهرســتوار بــه کاندیداهای تشــکلهای حزبی و صنفــی خود رأی دهنــد، در غیر ایــن صورت حتی گزینش 21 نفر از میان صد نفر نیز کار دشواری است. حافظــه تاریخی ما یادآور تجربه انتخابات دورههای گذشته است. حتی در دوره چهارم انتخابات شوراها که بالاترین آمار مشــارکت شــهروندان تهرانی را در انتخابات شــورای شــهر داشــتیم، افــرادی با آرای بســیار پایین وارد شــورای شهر تهران شــدند. چرا باوجــود مشــارکت میلیونــی شــهروندان تهرانی افــرادی بــا متوســط کمتــر از 200 هــزار رأی وارد شــورا شــدند؟ علت آن پراکندگی بیشازحد آرا در میــان کاندیداهای پرشــمار بود. توزیــع آرا در میان کاندیداهای گمنام با گرایشهــای قومی، فامیلی و طایفهای توجیه میشــود. فرض کنیم در انتخابات این دوره شورای شــهر تهران دومیلیونو 700 هزار نفر شرکت کنند تا از میان حدود دوهزارو 700 نامزد فقــط 21 نفر انتخاب شــوند، در عمــل کمتر از 200 کاندیــدا کارزار انتخاباتی جــدی راه میاندازند؛ اما از میان دوهــزارو 500 کاندیدای باقی مانده هرکدام میتوانند بهطور متوســط ۸00 رأی از بستگان سببی و نســبی و دوستان و آشنایان و طایفه خود به دست آورنــد، در این صــورت دو میلیــون از آرای مأخوذه بیاثر خواهد بود و در عمل مثل این اســت که 700 هزار نفر در انتخابات شــرکت کردهاند. به این ترتیب تعجبی ندارد که یک نفر با صد هزار رأی به شورای شهر راه یابد. در این صورت چه توقعی از این شورای شهر ضعیف میتوان داشت. هنگامی شورای شهر کارآمد و مقتدری خواهیم داشــت کــه اعضای آن بــا رأی میلیونی و قاطع شــهروندان وارد شــورای شــهر شده باشــند، در این شــرایط باید از شیوههای پوپولیســتی دســت بشــوییم و از هــدردادن آرا به نمایندگان گمنام و متفرقه پیشــگیری کنیم و اجازه ندهیــم علایق فردی جای علایــق جمعی را بگیرد، اجازه ندهیم وابســتگیهای قومی و قبیلهای جای منافع عمومی را پر کند، اجازه ندهیم از دلبســتگی مــا به یــک طایفه یا گویشــی خاص بــرای نمایش انتخاباتی استفاده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.