«هبه» آقای 4درصدی

Shargh - - صفحه اول - راشل آرامیان . دبیر گروه اقتصاد

دغدغه این روزهای محمدباقر قالیباف نظریهاش اســت؛ همان نظریهای که بیش از آنکه مال خودش باشــد، در جنبش والاســتریت شــنیده شــد. با این تفــاوت که مردم حاضر در جنبــش آمریکایی 99 را در برابــر یك فریــاد میزدند و در مقابــل قالیباف از 96 در برابــر چهار ســخن میگوید. شــهردار تهران برای اثبات درســتی نظریهاش مصــداق هم آورده است. او در نخســتین مناظره دولت فعلی را دولت چهار درصدی نامید. قالیباف بر آن است تا دولت را به شــدت بیاعتبار کند. هدف او هم مشخص است؛ صندلی ریاستجمهوری! از جنبه سیاسی ماجرا که بگذریم پرسشی اساســی در این بین بیپاسخ مانده است. به راستی «خود قالیباف چند درصدی است؟» تا این لحظه قالیباف نه چنین پرسشی را در مناظرهها و ســخنرانیهایش طرح کرده و نه به آن پاسخ داده اســت. یافتن پاسخ کار سادهای اســت. با گشتی در میان خبرهــا میتوان نشــانههای زیــادی پیدا کرد که بیانگر پاسخ این پرسش اســت. مهمترین نشانه ســخنان روز گذشته ســیف، رئیس کل بانک مرکزی است. او از بدهی ششهزارمیلیارد تومانی شهرداری تهران به شــبکه بانکی خبر داد. در اصطلاح بانکی به این قبیل بدهکاران، دانهدرشت یا کلان میگویند. ایــن واژگان بارها همــراه با واژه مفســد برای بابک زنجانی و مهآفرید خســروی به کار برده شد. قالیباف در مناظره اول مدعی شد 96 درصد مردم از دریافت وام محروم هستند، درحالیکه مجموعه تحت امر او سالهاست به شبکه بانکی بدهکار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.