آستان قدس موظف به پرداخت مالیات است

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست:

سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبري خود، در واکنش به فعالشــدن سخنگوی یکی از قــوا علیه دولت، گفت: «این نیز بگذرد، اول خودم و بعد دیگران را دعوت به رعایت قانون، اخلاق و موازین شرعی میکنم. در این زمینه همه باید مراقبت کنیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.