پول بنرها از كجا آمد

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت:

ایــن روزهــا برجام موضــوع اصلی مناظرههای انتخاباتی اســت و مواضعی خلاف واقع درباره آن اتخاذ میشــود که جواد ظریف در گفتوگو با انتخاب به ســؤالاتی درباره آنها پاسخ داد. مهمترین نکات این گفتوگو را ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.