بعضی منتقدان داخلی حرفهای ترامپ را تکرار میکنند

Shargh - - سیاست -

ایرنــا:

مســعود پزشــکيان، نایبرئيــس اول مجلس شورای اسلامی، دوشنبه شب در همایش هــواداران روحانی در ســتاد اصولگرایان معتدل قزوین با اشــاره به اینکــه رعایت اخلاق و عدالت باید ســرلوحه کار مســئولان و مردم قــرار گيرد، گفت: «حل مشکلات کشور با بیاخلاقی و توهين امکانپذیر نيست».

او با تأکيد بر اینکه مشــکلات امروز کشــور را دولــت یازدهم به وجــود نياورده اســت، گفت: «منتقــدان برجام بایــد ببينند که اگــر این توافق انجام نمیشــد، وضعيت اقتصادی کشور به کجا میرسيد». پزشکيان افزود: «ما فقط گفتيم آمریکا هيچ غلطی نمیتواند بکنــد؛ اما آمریکا هر کاری بکنيــم، ما را تحریم میکند، آنهــا دنيا را عليه ما بســيج کرده بودند؛ اما تنها برجام توانست اتحاد آنها را از بين ببرد».

او ادامــه داد: «بایــد پرســيد فرق بيــن رژیم اسرائيل و ترامپ و عربستان که از برجام عصبانی هستند، با کســانی که در داخل از برجام عصبانی هستند، چيست؟».

نایبرئيس مجلس شــورای اســلامی اضافه کرد: «برخــی منتقدان امروز با تکــرار حرفهای رئيسجمهور آمریکا بزرگترین دستاورد دولت را بدترین دســتاورد تعبير میکنند. بعضی منتقدان داخلــی و تخریبکننــدگان دولــت، حرفهــای رئيسجمهــوری آمریــکا را درباره برجــام تکرار میکنند».

پزشــکيان با بيــان اینکه به جرئــت میگویم، برجــام مانــع ضرر اقتصــادی ایران شــد، افزود: «در ســالهای گذشــته، حتی یک کشــتی ایرانی نمیتوانســت در اســکله بنادر کشــورهای دیگر لنگر بيندازد و همچنين کشتی کشورهای دیگر نيز نمیتوانستند در بنادر ما حضور پيدا کنند».

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «عربستان، گاز ایران به ارزش ٤00 ميليارد تومان را روزانه میبرد و عراق هم گاز ميادین مشــترک را اســتفاده میکرد، چرا همين منتقدان به چنين مسائلی نمیپردازند؟».

او اضافه کرد: «قطر روزی 400 ميليارد تومان از سرمایه ایران را از چاههای نفت استخراج میکرد و حتی اگر میتوانســتيم اســتخراج بکنيم، نيز به دليل تحریمها نمیتوانستيم آن را بفروشيم. نفت و تانکر نفــت را تحویل بابک زنجانی دادند و باید پرسيد چرا کسانی که به او مجوز دادند، محاکمه نمیشوند؟».

پزشــکيان با تأکيد بر اینکه رســانه ملی باید با بیطرفــی عمل کنــد، گفت: «نباید یــک طرف را صرفــا تخریب کــرد و از نواقص طــرف مقابلش نگفــت، خوبیها و بدیهای هــر دو طرف باید از طریق رسانه و افراد معتقد به اصول بيان شود».

او تاکيد کرد: «من وابســته به دولت نيســتم؛ ولی از رفتارهــای غيرمنصفانه عليــه این دولت اعــلام انزجــار میکنم و باید در برابر کســانی که میخواهند در جامعــه خفقان ایجاد کنند، حرف خود را بزنيم».

پزشــکيان با بيان اینکه عدهای با ســياهنمایی به دنبال رأیجمعکردن هســتند، اضافه کرد: «به کســانی که ســياهنمایی میکنند، نبایــد رأی داد، به کســانی که میگویند به مــردم پول میدهيم، رأی ندهيــد. اینها میخواهند از کجــا این پول را بياورند؟».

پزشکيان افزود: «در مجلس نهم چندین بار در مجلس تأکيد شــد که دولت باید یارانهها را قطع کند؛ اما برخی از همين آقایان نقاد امروز در دولت قبلــی با یارانههای غيرقانونی کنــار آمدند و حالا عنوان میکنند که یارانهها را سهبرابر میکنيم».

او با بيان اینکه باید از هر کس درباره عملکرد او در حوزه وظایفش سؤال پرسيد، افزود: «قاچاق در کشــور وجود دارد و نيروی انتظامی مسئول آن و قوه قضائيه مسئول برخورد است. چرا از دولت میپرســند که قاچاق چه شــده است؟ همه چيز که در دســت شــما بود، چرا برخورد نکردید؟». پزشکيان اضافه کرد: «این دولت فضا را قدری باز کرد تا مردم بتوانند نفس بکشند؛ چراکه باید افراد بتوانند حرف خــود را در چارچوب قانون بزنند». او گفت: «اصلاحات را بــا تمام وجود قبول دارم؛ ولی نسبت به اصول، اصولگراتر از اصولگرایانم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.