مخالفان برجام در ستادهای شما چه میکنند؟

Shargh - - سیاست -

ایرنا:

محمدرضــا خاتمــی نایبرئيس مجلس ششــم با بيان اینکه برجام برنامه عملياتی کل نظام اســت و متعلق به قشــر خاصی نيست، گفت: همه میدانند برجــام چه موقعيتهای خوبــی را برای کشــور ایجاد و چــه بحرانهایی را از ســر نظام دور کرد. مشکلاتی که بر ســر اجرای برجام وجود دارد، ناشــی از محتوای آن نيست بلکه ریشه در همنوایی جنگطلبان داخل آمریکا و ایــران دارد. این گروهها میخواهند برجام را پــاره کنند اما باید در عمل دید چنين چيزی ممکن است یا خير؟ این کليت موضوع. خاتمی گفت: اما بــرای اینکه بدانيــم واقعا آقایان صداقت دارند یا نه، باید دید روزنامه کيهان و افرادی مانند آقای ســعيد جليلی که از تریبونهای مختلف بــرای حمله به برجام اســتفاده میکردنــد و آن را تمامضرر میدانستند، در حال حمایت از کدام نامزد هستند؟ نظر آنان عوض شده یا نامزدشان؟ آیا وقتی نامزد مورد حمایتشــان میگوید ما برجام را محترم میشماریم، فقط شعار میدهد یا در عمل نيز به آن پایبند خواهد بود؟ اگر اینطور اســت پس چرا همه مخالفان برجام در ستاد او جمع شدهاند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.