ابراهيم رئيسي در مراسم حداديان

Shargh - - سیاست -

شــرق:

حجتالاسلام رئيســی در مراسم مداحی ســعيد حدادیان در مهدیه امام حسن مجتبی )ع( به مناسب شــب ميلاد حضرت علیاکبر )ع( به صورت غيرمنتظــره حضــور پيدا کــرد. به گــزارش انتخاب، حدادیان از جمله حاميان رئيســی به شمار میآید که پيشتر از او خواسته بود انقلابیتر عمل کند. به دنبال حضور رئيسی در این مراسم، محمود کریمی و مجيد بنیفاطمه از مداحان مشهور که از حاميان محمدباقر قاليبــاف، دیگر کاندیــدای «جمنــا» در انتخابات، به شــمار میآیند، با وجود برنامهریزی قبلی، در مراسم حضــور پيدا نکردند. امــا دیروز کانال رجــا به نقل از منصــور ارضي گفت: ضمن اعلام تأیيــد و حمایت از حجتالاسلاموالمسلمين حاج سيدابراهيم رئيسی به عرض میرسانم که علت عدم حضور اینجانب در شام ولادت حضرت علیاکبر عليهالســلام در مهدیه امام حســن مجتبی عليهالسلام تنها کسالتی بود که باعث بستریشدن چندروزه اینجانب در بيمارستان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.