کانديدا نشدهام که کنارهگيري کنم

Shargh - - سیاست -

انتخــاب:

محمدباقــر قاليباف در حاشــيه دیدار بــا جمعی از علما و ائمه جماعت تهران در پاســخ به ســؤالی درباره شــایعه کنارهگيری وی از عرصه انتخابات گفت: نقل شــده اســت که عــدهای برای مقابلــه بــا عالمی مردمــدار در جامعه دســت به شــایعهپراکنی میزدنــد. ایــن عالم برابر شــایعات ســکوت میکــرد و بعــد از اصــرار دوســتدارانش میگفت اگر به شــما گفتند من فاسدم من از خودم دفاعی نمیکنم، فقط میگویم بروید بررســی کنيد. من کاندیدا نشــدم که کنارهگيــری کنم. من با قدرت آمدهام که بر دولت چهاردرصدی مهر پایان بزنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.