تکذيب حمايت آيتالله جوادیآملی از يک کانديدا

Shargh - - سیاست -

ایســنا: دفتــر آیــتالله جوادیآملی بــا صدور اطلاعيــهای، حمایــت وی از هریــک از کاندیداهای ریاســتجمهوری را تکذیــب کــرد. در بخشــی از اطلاعيه دفتر آیتالله جوادیآملی آمده است: بدین وســيله اعلام میدارد این مرجــع تقليد با توجه به مشغلههای علمی گسترده، ســاليان متمادی است که در «جامعه مدرســين حوزه علميه قم» عضویت نداشته و در جلسات آن شرکت نمیکند، لذا هرگونه صــدور اطلاعيه مبنــی بر حمایــت وی از کاندیدای خاص مورد تأیيد نمیباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.