ورود کميسيون اصل ۹۰ به پرونده وزير آموزش و پرورش

Shargh - - سیاست -

خانه ملت:

علی لاریجانی رئيس مجلس در نطق پيش از دســتور خود گفــت: مطالبی که معاون اول و ســخنگوی محترم قوه قضائيه در مورد شــرکتی بيــان کردند که وزیر آموزشوپرورش در هيئتمدیره آن اســت. با توجه به نص صریح اصــل 141 قانون اساســی که کارمندان دولت را از حضور هيئتمدیره و مدیرعاملی شــرکتهای خصوصــی منع میکند، لازم است کميسيون اصل 90 در اسرع وقت رسيدگی کند که وزیر محترم و مســئولان قوه قضائيه دعوت شوند و مطالب روشن شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.