اعلام فهبرراسیت ن شهوارياییاشصهرلاحطلبان

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

فهرست نهایی اصلاحطلبان برای انتخابات شــورای شــهر تهران اعــلام شــد. اســامی ۲1نفره شــورای عالی سياســتگذاری به این شــرح اســت: محمدجــواد حقشــناس، محمد ســالاری، معروف صمدی، ســيدمحمود ميرلوحی، افشــين حبيبزاده، زهرا نژادبهرام، علی اعطا، محســن هاشــمی، محمد عليخانی، زهرا صدراعظمنوری، آرش ميلانی، ابراهيم امينی، الهام فخاری، حسن خليلآبادی، شهربانو امانی، احمد مســجدجامعی، بهاره آروین، ناهيد خداکرمی، مجيد فراهانی، حسن رسولی، حجت نظری.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.