تبعيضدیدار حس رو جننسحانيیتبايطیفرهاا ینمخمتلفي زنپان:ذيريم

«گشت» امنیت ایجاد نمیکند

Shargh - - سياست -

شرق، آمنه شيرافکن:

از هفتتير به سمت شيرودی جمعيت زيادی در حركتاند. آهسته مسير خود را به سوی جنوب ميدان هفتتير ادامه ميدهند. نمادهای ســبز و بنفش از ديگر آدمها متمايزشــان میكند. ورودی شــيرودی غوغايی اســت. داخــل اما شــعار و شــعار. خيلی آدمها گويی از گوشــه و كنار شهر آمدهاند تا مســتقيم خواستهشــان را با صدای بلند به حســن روحانی بگوينــد. همان خواســتههايی كه هنــوز تــا تحققشــان، يــک دوره رياســتجمهوری ديگــر راه مانده اســت. روی برخــی پلاكاردهــا نوشــتهاند «لزوم حــق ورود زنان به ورزشــگاهها». برخــی از حقوق برابر گفتهاند و اكثريت ســالن شعارهای رفع حصر و ممنوعالتصويری سر میدهد. زنان روز گذشته نه به خاطر تشــويق تيمهای ورزشی، كه برای ديدار با حسن روحانی راهی استاديوم شهيد شيرودی شدند. بااينحال در كنار حضور، مطالباتشــان را يكی پس ديگری روی پلاكاردهايی دســتنويس كرده بودند. آنهــا از برابــری حق خــروج از كشــور، برابری در حقــوق، برابری در حق حضانت از فرزند، برابری در درآمد، برابری در مناصب سياســی و مطالبات ديگر ميگفتند. حســن روحانی اما با صدايی كه نشان از سرماخوردگی دارد پشــت تريبون سخنرانی رفته تا از نكاتــی بگويد كه حالا زنــان ايرانی را بيش از هر زمان ديگــری به حضور در پای صندوق رأی دعوت میكند.از انديشــه انســانهايی گفت كه آمدنشان میتواند به عقبگرد مســائل زنان منتهی شــود. از آنهايی كه به گفته روحانی يک روز در جلســههای خصوصی از توقيف شبكههای اجتماعی ميگويندو به يكباره در تلويزيون آدم ديگری شــده و ســراپا از آزاديخواهــی میگوينــد. فرياد زد كــه جامعه ما و جوانان ما فضــای امنيتی نمیخواهنــد. از حقوق زنــان گفــت و كنايهای زد بــه افردی كــه در پس ماجرا اعتقادی به حقوق زنان و كار و اشــتغال زنان ندارند و گاهی جلوی تلويزيون ادای روشــنفكرها را درمیآورند.

گشت ارشاد براي مبارزه با فساد ميخواهيم

پروانه سلحشوری، نماينده مجلس پشت تريبون رفته و كوتاه به نكاتی اشاره دارد، يكیشان ماجرای گشــت ارشــاد اســت و نظارت مدام آن بر پوشش دخترها؛ میگويد «گشــت ارشــاد براي دخترانمان نميخواهيم، گشــت ارشــاد براي مبارزه با فســاد ميخواهيم».

آناهيتا شــيرودی، فرزند شــهيد شــيرودی هم دقايقــی كوتــاه پشــت تريبــون رفتــه و میگويد «خواهــران و برادران با وعده نــان نمیتوان مردم را فريب داد. فريب كســانی كه با وعده نان مردم را شــيفته خود میكنند نخوريد. روا نيســت مخالفان آزادی، مردم را شيفته نان كنند، آزادی و معيشت با وعده محقق نخواهد شد».

شــهيندخت مــولاوردی، معــاون زنــان رئيسجمهــوری، زهرا احمدیپور رئيس ســازمان ميراث فرهنگی، اشــرف بروجردی رئيس كتابخانه ملــی، پروانه سلحشــوری نماينــده مجلس، طيبه سياوشی- نماينده مجلس- و جمع ديگری از زنان روی سن نشستهاند. يكی دو نفر نيز از خانواده امام خمينی؛ زهرا اشراقی و دخترش.

چرا به معدنی که مال شما بود سر نزدید؟

حسن روحانی جملاتش را مانند هميشه تأكيدی و كوتــاه میگويــد. خطابــش البتــه در جای جای گفتههايش مشخص است و پرواضح. میگويد «چرا به معدنی كه برای شما بود، سر نزديد؟ حرفهايی كه در جلســههای خصوصــی میزنيد را آشــكارا بگوييد. شــما میخواســتيد جوانهای ما در حصر و انزوا باشــند. مگر هر روز فشــار نياوريد كه فضای مجازی بسته شود ؟»

مخاطــب كنايــه ديگــر روحانی نيز مشــخص اســت «آنها بگويند كه در ۳۸ سال گذشته چه كار كردهاند؟ كارنامه ما در چهار ســال روشــن اســت. كارنامــه كســانی هم كــه 1۲ ســال در يک منصب بودهاند، روشن است. ۸۶0 هزار خانم را شما بیكار كرديد. شــما دم از اشتغال میزنيد، ولی من از شما میپرسم اشتغال اهل سنت و اقوام مختلف ايران را قبول داريد؟ ما افتخار میكنيم در يک اســتخدام در ماههای گذشته 5۳ درصد زنان توانستند قبول شوند و مشغول به كار شوند.»

فضای کار مردانه بود

توضيح روحانی در موضوع اشتغال زنان تا اشاره به فضای مردانه كار پيش میرود «علت اينكه زنان ما نمیتوانســتند مشغول به كار شــوند اين بود كه فضای كار ما مردانه بــود. امروز ۲۳0 نفر از مديران شركتهای دانش بنيان از زنان هستند». تأكيد ديگر روحانی اين است كه«مردم ما تحت تاثير شعارهای فريبنده قرار نمیگيرند. يک اقليت از تحول بيشــتر نگران هســتند. ما در يک مقطع بســيار حســاس و تاريخی قرار گرفتهايم. ســال 9۲ مسيری برگزيديم و اقليتی در مقابل آن ايســتادهاند. امروز همان اقليت از تحول بيشتر و ادامه اين شرايط نگران هستند».

فشار آوردید که اشتغال زنان متوقف شود

رئيس دولت يازدهــم در ميان جمعيت انبوهی از زنان و جوانان ايرانی به نكته كليدی برای پيروزی در انتخابات پيشرو اشــاره دارد «هــرگاه بانوان و زنــان ما به صحنه آمدهانــد كار را تمام كردهاند، در زمان انقلاب وقتی پيروز شديم كه زنان به خيابانها آمدنــد. اگــر امــروز در انتخابات زنان بــه صحنه بيايند، ما پيروز میشــويم. همــه ما تنها يک وظيفه داريــم و آن دعــوت از همه افراد بــرای حضور به پای صندوقهای آرا اســت». كنايه روحانی اين بار مســتقيم قاليباف را نشانه رفته «شما توصيهتان در ســال اول دولت يازدهم اين بود كــه 1۶ آذر را آزاد نگذاريم. شما هميشــه به دانشگاه به عنوان تهديد نگاه كردهايد. شما میخواستيد جوانان ما در حصر و محاصره و انزوا باشــند. شما همان حرفهايی را كه در جلســهای خصوصی زديد آشــكارا به مردم بگوييد. شــما مگر هر روز فشــار نياوريد كه فضای مجازی بسته شود. شما مگر هر روز فشار نياوريد كه اشتغال زنان بايد متوقف شود».

بخشنامههای جنسيتیتان فراموش نشود

او با يادآوری ســوابق برخی از نامزدها میگويد: «شــما برگرديد به بخشنامههای جنسيتی خودتان نگاه كنيد. شــما به احكامی كه صادر كردهايد نگاه كنيد. كارنامه ما روشن اســت. ما تبعيض جنسيتی را نمیپذيريم. ما ظلم جنســيتی را نمی پذيريم. ما آزادی اجتماعــی و سياســی میخواهيم. ما آزادی بيــان و تفكر میخواهيم. ما آزادی انتخاب و تفريح برای ســاعات فراغتمان میخواهيــم. ما به دنبال امنيــت واقعی و جامعــه امن هســتيم. ما فضای امنيتی نمیخواهيم .»

مــا نهادهــای اســتثنا شــده از ماليات نمیخواهيم

خطــاب بــه دو نامــزد رقيــب میگويــد: «به شــما میگوييم ما خواهان امنيت واقعی در جامعه با وحــدت و اتحاد در كل جامعه هســتيم. ما جامعه چنددرصدی نمیخواهيــم. مــا ايــران صددرصدی هســتيم. ما قانون را برای همه دستگاهها میخواهيم. ما نهادهای استثناشده از ماليات نمیخواهيــم». رئيــس دولــت تدبير و اميد بــا بيان اينكه برخی از ماليات نــام میبرند اما ماليات بــرای مردم خــوب اســت ولی شــما ماليــات ندهيد؟ نيــز گفته «مــا آزادی رقابــت در اقتصــاد میخواهيم. شــما به دنبال رونق هســتيد ولی به معدنی كه برای شــما بود و معدنچيان در آن دفن شــدند، سر نزديد. افتخار میكنم به پدری كه فرزند مهندسش در اين معدن مانده بود، ولی از پيشرفت ايران حرف زد».

گشت برای ما آرامش ایجاد نمیکند

روحانــی با بيــان اينكه ما به دنبــال آرامش زنان و مردان هســتيم، گفته «ما آرامــش در خيابان را در پــی اخــلاق میخواهيم. گشــت برای مــا آرامش ايجــاد نمیكنــد. وحــدت و اتحــاد ملــت ايران و همزيستی مســالمتآميز آرامش را میسازد. شما دم از اشــتغال میزنيد؟ من از شــما میپرســم كه آيا اشــتغال زنان را هم قبول داريد؟ اگر قبول داريد قبل از دولــت يازدهم چرا يک اشــتغال برای زنان درست نكرديد؟». روحانی همچنين میگويد: «هيچ كشــوری با انزوا نتوانسته به پيشــرفت ملی دست يابد. ما در ۲9 ارديبهشت تصميم خودمان را يکبار ديگر اعلام میكنيم. يکبار در سال 9۲ تصميم خود را اعلام كرديم و آن اعتدال و اصلاح بود و نه افراط در جامعه.» تهويههای ســالن شــيرودی خوب كار نمیكنــد. بااينحال زنان از تكاپو نايســتاده و مدام شــعار میدهند. حسن روحانی ليوان آبی میخورد و ســخنانش را اينطور خاتمــه میدهد: «ما اجازه نمیدهيم آنها كه در پی حصر ايران هستند، بر ملت ايران پيروز شوند. ما نمیگذاريم دو مرتبه تحريم را به ايران بازگردانيد. ما اجازه نمیدهيم يکبار ديگر فضــای امنيتی را به ايــران بازگردانيد. دوباره ايران، دوباره اسلام، دوباره اعتدال، دوباره اميد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.