پروندهام را شخم زدهاند

Shargh - - سياست -

آغاز اين ماجرا، آن دروغي بود كه گفت در عراق سلاح كشــتار جمعي هســت و با اين دروغ نزديک دو دهه اســت كه عراق قد راســت نكرده و گرفتار اســت. دروغ سياســتمداران خيلي بد است؛ تبعات جبرانناپذيــر دارد. به همين دليــل نبايد حرفي كه ميداند نميشــود را بگويد. ميگويند ما فلان ميزان پــول به مــردم پرداخت ميكنيــم. اقتصاد برخلاف سياســت و فرهنگ، عدد و رقم است و دو طرف هم دارد؛ يك طرف منابع و طــرف ديگر مصارف. وقتي مصــارف را رديف ميكنيد ميتوانيد هزاران شــعار بدهيــد. بگوييد حقوق فرهنگيان و دانشــگاهيان را فلان ميزان بــالا ميبريم، به كارمنــدان دولت فلان پولهــا را خواهيــم داد. جمع اينها مصارف كشــور اســت. در مقابل بايد منابع كشور را هم جمع بزنيم و بگوييــم از اينجاهــا تأميــن خواهد شــد. اينجاها فشــارش به مردم اســت و جرئت نميكنند بگويند. حداقل رئيسجمهور ســابق اينقدر صداقت داشت كــه روزي كه ميگفت من 45هــزار تومان ميدهم، اعــلام ميكرد كه بنزين را گران ميكنم. معني يارانه اين بود كــه قيمت بنزين و گازوئيــل قيمت ديگري اســت و ما اين را كــه ارزان ميدهيم، گران خواهيم كــرد و پولي كه ميگيريم را به مــردم ميدهيم. در واقع يارانه غيرمســتقيم را به يارانه مســتقيم تبديل ميكنيم. بايد اعلام كنند براي تأمين اين پولهايي كه ميخواهند به مردم بدهنــد قيمت بنزين و گازوئيل و برق چقدر خواهد شــد؟ دو، ســه ماه ممكن است مردم خوششــان بيايد. مثل كاري كه يارانه قبلا كرد؛ مردم چند ماه خوشــحال بودند و بعد ديديم سفره مردم كوچك شد، زندگيشان به هم ريخت، تورم 40 درصد شــد. همه حتي در روســتاها ميگفتند يارانه را نميخواهيــم و برق و آب را كــه گران كردهايد به حالت قبل برگردانيد. چون اقتصاد عدد و رقم است آقايــان بايد خيلي صريح و شــفاف بگوينــد از كجا ميآورند و كجا پرداخت ميكنند.

به نظرتان جهانگيري مناظره ســوم، شــبيه جهانگيري مناظره اول است يا دوم؟

ممكن اســت با هر دو متفاوت باشــد، بســتگي به شــيوه دوســتان هم دارد. بنده در اقتصاد و امور اجرايي جدي هســتم، همه ميدانند كه مديريت من اين گونه است و اطلاعاتم از همه بيشتر است. بدون اطلاعات، در جمع وارد نميشوم.

اگــر بخواهند اتهامــي وارد كنند چه خواهيد كرد؟

من مديري در جمهوري اســلامي هســتم كه در پرونده خودم و خانوادهام حتي يك لكه خاكســتري وجود ندارد. همه هم به اين موضوع واقف هستند. مســئله سياســي و اقتصــادي و اخلاقي نــدارم و پروندهام صاف و روشــن است. از اين نظر، مخالفانم پروندهام را شخم زدهاند. هشت سال كنار بودم. يكي از نعمتهايي كه معتقدم براي مديران پيش ميآيد و گاهي اوقات انســان قدر نميداند، همين است كه يك دوره كنار باشد و مخالفانش سر كار بيايند و همه پروندهها را بررسي كنند كه ببيند چه چيزي به دست ميآورند. خانمي بود كه در دوره وزارت صنايع من، مدير و مسئول وامهاي ارزي بود. در آن دوره حساب ذخيــره ارزي ايجاد و وامهاي زيادي پرداخت شــد. دو، ســه سال از دورهاي كه كنار بودم گذشته بود كه در دفتر كوچكي كه داشــتم مينشســتم و روزنامه ميخوانــدم، اين خانم نزد من آمــد و حرفي زد كه اشــكم درآمد. گفت من را دهها بار بازجويي كردند. گاهي با همسرم ساعت 9 و 10 شب ميرفتيم ايشان در ماشين مينشست و من بالا ميرفتم و چند نفر تا ساعت دو، سه نيمه شــب بازجويي ميكردند كه تو وامهاي ارزياي كه دادي در قبال آن چه گرفتهاي؟! هر چه ميگفتم «من چيزي نگرفتم، من وقتي وزارت صنايع كارمند شــدم، وضع ماليام بد نبود و فقط به نيت خدمت به كشــورم آمده بودم. كتابي برده بودم و گفتم يكي از كساني كه وام ارزي گرفت اين كتاب را هديه داد و من هم نميخواستم قبول كنم كه ايشان گذاشــتند و رفتند.» ايشــان ميگفــت آنها عصباني ميشــدند و ميگفتند شما ما را دســت انداختهايد! بالاخــره بعد از چندين ماه كه از هر روش اســتفاده كردنــد، حتي اينكه خواســتند ببينند مــن با بخش خصوصي به ســفر خارجي رفتهام، چيزي به دست نياوردند. ايشــان ميگفت به اين نتيجه رسيدهام كه با اين اوضاع ســخت اســت كســي بماند و كار كند. ميشود مديران خانم و آقا در دستگاه باشند و سالم كار كرده باشــند. حالا اگر مطلبي باشد كه بخواهند درباره من بگويند استقبال ميكنم.

برخــي از زخمهاي 88 همچنان هســت و مردم اميد دارند در دولت دوم مسائل حل شود.

همــه اينها را قبول دارم. مــن ملاقاتي با رهبري دربــاره جريان اصلاحات داشــتم و مذاكراتي كردم، از نظر خــودم فضايي كــه عدهاي در بيــرون عليه اصلاحطلبها ايجاد ميكنند، واقعي نيســت. اينها گروه تندي هستند كه ميخواهند اينطور نشان دهند كه فضا عليه جريان اصلاحطلبي است. بعضي هم در نهادهايي ممكن اســت تصميمگير باشند و كاري كه ميخواهند، موضع همان افراد اســت. در بخش سياســي هم خيلي از گرفتاريهايــي كه وجود دارد بايد حل شــود و ترديدي ندارم كه اين مســائل حتي در زمان كوتاهي قابل حل اســت. چون رهبري هم مايل هستند فضا بهتر شــود و همه فرزندانشان كه ميخواهند زير چتر نظام كار كنند - چه اصلاحطلب و چه اصولگرا- دغدغههايشــان برطرف شــود؛ اين شــرايط وجود دارد و انشاءالله با اطمينان به سمت حل مسائل خواهيم رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.