ارائه لیست دادگستری برای رد صلاحیت نامزدهاي شورا خلاف قانون است

Shargh - - سياست -

ايســنا:

علی مطهري در نطق مياندســتور خود در جلســه علنی روز گذشــته مجلس گفت: «ارســال ليســت از طرف دادگستری اســتان تهران به هيئت مركزی نظارت بر انتخابات شوراها برای رد صلاحيت برخی كانديداها خلاف قانون است و اين هيئت نبايد زيــر بار آن بــرود ». در واكنش به ســخنان مطهری، رئيس دادگستری اســتان تهران گفت: «در جلساتی كــه بين برخــی از معاونين ما و برخی از مســئولان هيئتهای نظارت بوده، در ضمن صحبت گفته شد كه برخی از افراد سابقه دارند و صلاحيتشان تأييد شده؛ بنابراين مجددا به ما اين استعلامات را بدهيد و ما هم همان استعلامات سابق را مجددا براساس تفاهم انجام شده، فرستاديم .»

«غلامحسين اسماعيلی » درباره نطق مياندستور علی مطهری گفت: «اظهارات ايشــان را نشنيدهام، ولی توضيح اين اســت كه ما به استعلامات واصله از فرمانداریها كه به دستمان رسيد، پاسخ داديم.»

او اضافه كرد: «متوجه شــديم جمعی كه دارای سوابق محكوميت هستند، صلاحيتشان تأييد شده كه به طور طبيعی ايــن افراد واجد تأييد نبودند؛ لذا جلساتی بين دستاندركاران امر انتخابات در مراحل بعدی تشكيل شــد، زيرا استعلامات اوليه مربوط به هيئتهای اجرائی و هيئتهای نظارت و بخشهای مختلــف بوده و از ما خواســته بودنــد در رابطه با كســانی كه سوابق محكوميت داشتند و تأييد شدند، يک بار ديگر سابقهشــان را برای آنها بفرســتيم و ما هم آن ســوابق را در مورد اين افراد فرســتاديم كه نگويند ما اين سابقه را نديده بوديم.»

رئيس دادگســتری اســتان تهران با بيــان اينكه مرجــع رســيدگی و اظهارنظــر دربــاره صلاحيت داوطلبــان شــوراهای اســلامی شــهر و روســتا، هيئتهای اجرائی و هيئتهای نظارت هســتند و ما مرجــع تأييد و رد صلاحيت در اين زمينه نيســتيم و مرجع پاسخگويی به استعلامات هستيم، گفت: «ما بر مبنای وظايف قانونیمان پاســخ اســتعلامات را برای فرمانداری فرســتاديم؛ زيرا استعلاماتی انجام شــده بود. اما بعضا در جلســاتی كه بيــن برخی از معاونين ما و برخی از مســئولين هيئتهای نظارت بــوده در ضمــن صحبت گفته شــده كــه برخی از اين افراد ســابقه دارند و صلاحيتشــان تأييد شده، بنابرايــن مجددا بــه ما اين اســتعلامات را بدهيد و ما هم همان اســتعلامات سابق را مجددا بر اساس تفاهم انجامشــده، فرســتاديم ». او افزود : «ما اعلام میكنيــم كه اين فــرد ســابقه دارد يا نــدارد و اگر ســابقه دارد موضــوع اتهامش چه بــوده و ميزان محكوميتــش چقدر بوده اســت؛ البتــه اين توقع و انتظار را به عنوان نهادی كه متولی اجرای قانون در كشور هستيم داريم كه وقتی سوابق اعلام می شود بخشهای مربوطه در بررسی سوابق و اظهارنظر در مورد صلاحيت داوطلبان، ضوابط و مقررات قانونی را مراعات كننــد». او تاكيد كرد: «در اين زمينه بحث ليست جديد و قديم نداريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.