بازتاب

Shargh - - سياست -

پاسخ روابطعمومی شركت بهرهبرداری راهآهن شــهری تهران و حومه:

با ســلام، ضمن تشكر از اين مســافر گرامی، احتراما به اســتحضار میرســاند: با توجه به اينكه به تاريخ مشخصی اشاره نشده است، امــا بايد گفت كــه در زمانهای اختــلال ترافيكی و بهمنظور كاهش دامنه اختلال و روانســازی حركت ســاير قطارهــای طول مســير - حســب موقعيت قرارداشــتن قطارها در ايســتگاه- دستور عدم توقف برخــی از قطارها در ايســتگاههايی كــه دارای آمار مســافری پايينی هستند در دســتور كار قرار میگيرد كه ايستگاه ميدان شهدا جزء اين دسته از ايستگاهها نمیباشد. درمورد توقف برخی از قطارها در ايستگاه بيش از زمان برنامهريزیشــده نيز اين موضوع ناشی از انجام مانور قطاری در مســير پيشرو، بستهشدن درب قطار ناشــی از ازدحام مســافر قطار جلويی و كلا مواردی است كه آن قطار به علت مشكل فنیمســافری توقف كوتاهمدتی را در ايســتگاه داشــته است. گفتنی است كه هر اقدام ترافيكی كه از برنامه اعلامشده به مســافران محترم انحراف داشته باشد، قبلا از طريق پيج عمومی در ســالنهای مســافری قطار و مكانهای ايستگاه اطلاعرسانی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.