بخشي از ي در 4درصسدفيپاسهخابهق داليربافشهرداري هستند

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

آمده تا پاسخ دهد. به تمام اتهامهایی که در این دوره انتخابات ریاســتجمهوری، متوجه بانك مرکزی کردهانــد. بههمیندلیل هــم در واکنش به اظهارات خبرنگار جناح مخالف، میگوید نمیشود اتهام بزنید و پاسخ ندهیم! ولیاله سیف، رئیس کل بانك مرکزی، در نشســت خبری خود که قرار بود در آن به تشریح دستاوردهای دولت و پاسخ به اتهامات بپردازد، از وعدههای دو کاندیدای ریاســتجمهوری انتقاد کرد. او در واکنش به انتقادات اخیر قالیباف در جریان مناظــرات انتخاباتی درباره زدوبند بانکیها و بهرهمندی چهار درصــد از جمعیت از منابع بانکی، میگوید: «این برخوردها سیاسی است و نمیخواهد در چنین جریانی حرمت افــراد را نادیده بگیرد». به گفتــه او: «من عمرم را در نظــام بانکی گذراندهام و آشنایی کافی با نیروهای انسانی این مجموعه دارم. بنابراین از اظهارات آقای قالیباف تعجب کردم».

ســیف در ادامــه میافزایــد: «درحالحاضــر شــهرداری تهران یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی اســت و بدهیای حدود پنج تا شــشهزار میلیارد تومان به بانکها دارد». آنگاه این پرســش را مطرح میکند: «یعنی خود شهرداری هم جزء چهار درصد اســت؟» ســیف همچنین گفت: تمامی پروژههایی که شــهردار تهــران از آن ســخن گفتــه و میگوید متــرو، بزرگراه صدر یا امثال آن را در تهران ســاخته و به بهرهبرداری رسانده از منابعی بوده که از طریق بانکها تأمین شد پس چرا اینها را اعلام نمیکنند؟

او همچنین به بانک شــهر بهعنوان مجموعه زیر نظر شــهرداری تهران اشــاره میکند و میگوید: در این بانک نیز تمامی اصول بهدرستی رعایت نشده و شاهد آن بودهایم که شهرداری برای انجام عملیات خــود این بانــک را مجبور به انجــام اموری میکند که برخلاف چارچوب نظام بانکی اســت. بااینحال حوزه نظــارت بانک مرکــزی همواره ایــن موضوع را مورد بررســی قــرار داده و پیگرد قانونی داشــته است. به دنبال مسائل مطرحشــده، من خواستم تا در بانک مرکزی بررســی انجام شود که در نتیجه آن مشخص شد 40 درصد از تسهیلات بانکی برای 200 شخص حقوقی پرداخت شده که از جمله آنها خود شهرداری تهران است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از آثار اقتصادی ناشی از افزایش چندبرابری یارانهها سخن میگوید و تأکید میکند: درحالحاضر بودجه دولت مشخص بــوده و اگر قــرار بر افزایش یارانه اســت باید در آن تعیین شــود، اما چنین منابعی وجود ندارد. از سوی دیگــر وقتی میگویند قرار اســت بــرای افرادی که شغل ندارند کارانه پرداخت کنند، آیا میدانند تعداد افراد بیکار چقدر اســت؟ آیا قرار است تمامی آنها در سایت کارانه ثبتنام کنند و آیا در صورت ثبتنام، چنین پولی برای پرداخت به آنها وجود دارد.

ســیف تأکید میکند: نمیدانم شــاید افرادی که چنین ادعاهایی را مطــرح میکنند، برنامه و راهکار خاصــی دارند کــه مــا از آن خبر نداریم. مناســب اســت آن را مطرح کرده تا همگان در جریان چنین برنامههایی قرار گیرند و مشــخص اســت که چنین اقداماتی میتواند شوکهای اقتصادی قابلتوجهی با خود بههمراه داشته باشد که یکی از آنها ورود به منابع بانک مرکزی برای تأمین چنین رشدهایی است.

ادامه در صفحه 5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.