رونمايي از جزئیات «فساد» ساکن لسآنجلس

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور بار دیگر جزئیات بیشتری از پرونده فساد 120میلیوندلاری ارائه میدهد. محمود اسلامیان که پیشتر از این فرد، با عنوان «ساکن لسآنجلس» یاد کرده بود، دیروز از او به نام «م.ن» یاد کرد. او همچنین از درخواست تشکیل بازپرســی ویژه برای رسیدگی به پرونده نفتکش هم خبــر داد. به گفته او، از 10 پرونــدهای که در رابطه با اموال برده شــده صنــدوق بازنشســتگی در محاکم قضائی وجود داشــته، هزارو 200 میلیــارد تومان به صندوق بازگشته، اما استدعا داریم بازپرسی ویژه برای دو پرونده باقیمانده تشــکیل شود. محمود اسلامیان در رابطه با پرونده مالی صندوق بازنشستگی و اموالی کــه به این مجموعــه برگردانده نشــده، گفت: بحث فســاد اقتصادی و برخورد با آن موضوعی ملی است و درباره هرکســی که خطا کرده -فرقی نمیکند که از چه جناحی باشــد - اگر ملاحظات سیاســی پیش بیایــد، اعتماد مردم از بین مــیرود. وی ادامه داد: در دولت گذشــته از یکی از پتروشیمیهای ما فردی به نام «م.ن» که اکنون ســاکن آمریکاســت رقمی بدون ضمانــت لازم میگیرد کــه این اولیــن تخلف بوده؛ چراکــه زمانی که فــردی صد میلیون دلار به کســی میدهد، قاعده تجارت این اســت که 150میلیون دلار بهعنوان ضمانت از وی بگیــرد، اما این اتفاق نیفتاده است و این اولین خطای مدیران وقت بوده است.

اســلامیان افزود: بنابرایــن 120 میلیــون دلار از اعتبارات صندوق رفته و ما با ســختی و مکافات 20 میلیون دلار را پس گرفتیم، اما همچنان 100 میلیون دلار آن باقــی مانــده و اکنــون پرونــده در محکمه قضائی است. وی گفت: دو سال است این پرونده در محاکم قضائی مطرح شــده و متهمان آن مشخص هســتند و امیدواریــم هرچه زودتر به آن رســیدگی شــود. وی با بیان اینکه طرف حســاب این پروندهها حدود دو میلیون فرد فرهیخته بازنشســته هســتند، گفــت: 10پرونــده قضائی داشــتهایم کــه 8 پرونده به کمک دســتگاه قضا رســیدگی شــده و اموال ما برگشــته است. اســلامیان گفت: یک پرونده دیگر نیز مربوط به شرکت نفتکش است که به دلیل شرایط تحریم، 250 میلیون یورو به فردی داده میشــود که متأســفانه از این میزان فقط پنج کشتی برایمان باقی مانــده که ارزش 70 تا 80 میلیون یورو بیشــتر ندارد. مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــور گفت: بهتر اســت بهصورت ویژه به این دو پرونده رسیدگی شود و انتظار داریم رئیس قوه قضائیه دســتور ویژه بدهد؛ چراکه در سیستم جاری قضائی، تعداد پروندهها زیاد اســت و بنده به نمایندگــی از یکمیلیونو 300 هزار فرهیخته کشور میخواهم برای این پرونده بازپرسی ویژه تشــکیل شــود. وی گفت: از 10 پروندهای که در این رابطه در محاکم قضائی بوده، هزارو 200 میلیارد تومان به صندوق بازنشســتگی بازگشته، اما استدعا داریم بازپرسی ویژه در دادستانی تهران تشکیل شود. مطمئن هستم که اعتبار یکی از این پروندهها قابلیت برگشــت دارد، اما پرونده دیگر بحثهای بینالمللی دارد که باید دنبال شود. به گزارش «شرق»، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشــوری پیشتر هم از چندین فســاد مالی در این صنــدوق در دولت قبل خبر داده و گفته بود: در دولت گذشــته، چندین مورد فساد در صندوق ایجاد شده است که یکی از آنها این بود که از یکی از شرکتهای پتروشیمی زیرمجموعه صندوق، فردی که ساکن لسآنجلس است، علاوه بر سود 1.4 درصدی که برای انتقال دریافت میکرده، 120 میلیون دلار نیز به صندوق بازنگردانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.