«هبه» آقای 4درصدی

Shargh - - اقتصاد -

افراد خاص و نهادهای خاص در دولت قبلی به راحتی وام گرفتند و بخشــی را هم بردند و خوردند. وامهای کلانی که هماکنون به معوقات بانکی شهره شدهاند و برآوردها نشــان میدهد چیزی بین 100 تا 150هزارمیلیارد تومان از پول بانکها ســوخت شده است؛ یعنی دیگر امیدی به بازپسگیری آنها نیست. آقای قالیباف، آیا شهرداری، یا بهتر بگوییم مجموعه تحت امر شــما براساس تعریف خود شما جزء چهار درصدیها محسوب نمیشود؟

نکتــه دوم، رحمــتالله حافظی، عضو شــورای شــهر تهران در نشستی خبری از «هبه» 350میلیون تومانــی به معاونان شــهردار خبر داد کــه از زمان صدارت قالیباف بر شــهرداری )12 ســال( مرســوم بوده اســت. هفته پیش خبری آمد که 350میلیون تومان تسهیلات چهار درصدی به هریک از معاونان شــهردار پرداخت شــده که امــروز بــا توضیحات حافظی معلوم شــد از تســهیلات خبری نبوده و آن پولهای کلان هبه بوده اســت. آقای شهردار آیا 96 درصدیهایی که شما از آنها سخن میگویید و خود را حامی آنها میدانید تاکنون هبه شــامل حالشــان شــده؟ یا بهتر است بپرســیم آیا آنها توانستهاند وام چهار درصدی که پیشکش، وام با بهره رایج بگیرند؟

هبــه 350میلیون تومانی به معاونان شــهردار، برابــر بــا 372 ماه حقــوق همــان 96 درصدهایی اســت که سنگ آنها را به ســینه میزنید. به عبارت دیگــر این هبه برابر با 31 ســال کار کارگرانی اســت که دستمزد آنها براســاس آخرین تصمیمات وزارت کار بــه 940هزار تومان افزایش یافته اســت. برابر با آمار وزارت مسکن، اگر فردی برای خانهدارشدن کل حقوق ماهانه خود را پسانداز کند، 12 ساله خانهدار میشــود و اگر یکســوم حقوق خــود را پسانداز کند، خانهدارشــدن او 36 ســال طول میکشد. حالا با هبهای که شــهردار به معاونان خــود کرده، آنها یکشــبه خانهدار خواهند شــد. آقای شهردار با این سیاســتها میخواهید از 96 درصدیهایی که خود را نگران آنها نشان میدهید، حمایت کنید؟

امــلاک نجومی هم که آوازهاش همه جا پیچیده است. این پرونده پایان تلخی هم داشت و به راحتی از دســتور کار مجلس برای تحقیق و تفحص خارج شد.

ظاهــرا علاوه بــر معاونان شــهردار، خانه خود شــهردار هــم در همین مناطق اســت، مناطقی که براســاس آمار منتشر شده، قیمت هر متر آن حداقل 20میلیون تومان اســت. حالا با ایــن پرونده چگونه دولــت را چهــار درصــدی و خــود را 96 درصدی میدانید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.