چرا برای گرفتن مسئولیت دروغ میگويید؟

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: محمود حجتــی، وزیر کشــاورزی، گفت: آنهایی که مســئولان دولت را «وارداتچی» خطاب میکننــد و امــروز در برخــی ســتادها خزیدهاند، در دولت گذشــته ایران را به خاک ســیاه نشــاندند. آنها چشمهایشان را بستند تا نبینند چه اتفاقاتی در کشور افتاده اســت. او افزود: برخی از آقایانی که در دولت گذشــته وزیر بودهاند و امروز در گوشــه ستاد برخی خزیدهاند، در مصاحبههایشــان اعــلام کردهاند در آن زمان برای تأمین نیاز داخلی کشور مجبور بودیم اقدام بــه واردات کنیم و برای آن درصــدد گرفتن مجوز از مقام معظــم رهبری برآمدیم؛ چرا که در کشــور آرد موجود نبــود و اگر گنــدم وارد نمیکردیم، بحران به وجود میآمد؛ بنابراین برای آن ســتاد بحران تشکیل دادیم. زمانی که کشــتیها به مرزهــای ایران نزدیک میشدند، با یک قایقموتوری بهسرعت به آنها نزدیک میشدیم تا نمونهبرداریها را قبل از رسیدن کشتی به ســاحل انجام دهیم؛ چراکه باید بلافاصله به محض ترخیــص از گمرک، به کارخانهها میفرســتادیم و در واقع در آن ایام ‪18 17،‬ استان بودند که موجودی گندم آنها کمتــر از هفت روز بود؛ در حالــی که نباید کمتر از ســه ماه باشــد. حجتی ادامه داد: اگر میخواهید مسئولیت بگیرید، چرا دروغ میگویید؟ چرا نمیگویید این کشور با چه مشکلاتی روبهرو بود و امروز بر اساس آمــار گمرک و دیگــر اعداد و ارقام کــه جزء آمارهای رسمی کشور است، چه وضعیتی دارد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.