خطر در کمین انتخابات شورای شهر

Shargh - - اقتصاد -

از حقوق شــهروندیمان برای تعیین سرنوشــت جامعه خود هوشمندانه اســتفاده کنیم، شرکت در انتخابات یک کنش سیاســی و اجتماعی اســت که فقــط با رأیدادن درســت به آن معنا میبخشــیم. در ایــن میــان اصلاحطلبــان بیش از همیشــه باید در اندیشــه تجمیع آرا در انتخابات شــورای شــهر باشند، زیرا همواره افزایش شــمار آرای عمومی به ســود جبهه اصلاحات بوده؛ بنابراین شایسته است از گذشــته درس بگیریــم و خطری را کــه در کمین کماثرکردن نتیجه انتخابات است، دریابیم و یکدیگر را به صبر و تمرکز در آرا سفارش کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.