رونمایي از سامانه «کارورزي»

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

رئیــس کارگــروه اشــتغال ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی از راهانــدازی ســامانه ثبتنام کارورزی برای فارغالتحصیلان از شنبه آینده )۲۳ اردیبهشتماه( خبر داد؛ این همان طرحی اســت کــه وزارت کار بیش از دو ســال است که به شکل آزمایشــی )پایلوت( بر آن کار میکند. کارشناســان حوزههای مختلف را بــه کمك گرفتــه و کار مطالعاتی روی آن را آغاز کرده اســت. این همان طرحی اســت که محمدباقــر قالیباف، آن را بــه عاریت گرفته و با نام «ســامانه ملی کارانــه»، بدون مجوزهای لازم از آن رونمایی کــرد. حالا به گفته وزیر کار این طرح چهار روز دیگــر برای عموم رونمایی میشود.

علــی ربیعی تأکیــد کرد: در فرماندهی ســتاد اقتصــاد مقاومتــی، موضوع اشــتغال در کشــور بهعنــوان مســئلهای فراقــوهای که تحــت تأثیر سیاســتهای پولی، مالی، سیاستهای فقرزدایی و حتی سیاستهای اجتماعی است، مورد بررسی قرار گرفت.او که در نشســتی خبــری، برنامههای اشــتغال را که در نشست مشــترک شورایعالی اشــتغال و ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شده بود، تشریح میکرد، با اشــاره به طرح کارورزی گفت: در ایــن طــرح از جوینــدگان کار فارغالتحصیــل دانشــگاهی ثبتنام میشــود و ۱۰ هــزار میلیارد ریال )هزار میلیارد تومان( برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.

وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی تأکید کرد: در ایــن طرح به فــرد پول داده نمیشــود، بلکه بــه کارفرمایان بــرای بهکارگیری جوینــدگان کار دانشآموخته یارانه داده میشود. او با بیان اینکه ســازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بر اجرای درســت طرح آموزش کارورزی نظــارت میکند، گفت: روند پیچیدگی اشــتغال از دو تا ســه سال پیش در کشــور شروع شده اســت و در سالهای آتی نیز با آن مواجه خواهیم بود.

ایــن عضو کابینــه تدبیر و امید با اشــاره به نامگذاری هوشمندانه مقام معظم رهبری برای ســال ۱۳۹6 بهعنوان ســال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال گفــت: تا زمانی کــه نتوانیم در ســمت عرضــه و تقاضای اشــتغال تعادل ایجاد کنیــم، نمیتوانیم وضعیت بــازار کار را متعــادل کنیم. رئیس کارگروه اشــتغال ســتاد فرماندهــی اقتصاد مقاومتی با بیــان اینکه در ســال تاریخی و دوره تاریخــی خاصی بهلحاظ وضعیت اشتغال بهســر میبریم، گفت: ویژگی دوره کنونی پدیده رشد بدون اشتغال است. در دورهای بهسر میبریم که رشد بر ایجاد اشتغال انبوه تأثیــری ندارد.به گفته ربیعی، برای تحقق رشد هشتدرصدی که در برنامه ششم توسعه پیشبینی شــده اســت، به ۸۰۰ هــزار میلیارد تومان ســرمایهگذاری نیاز داریم. این پول باید از طریق بانکها، سرمایهگذاری خارجی، صندوق توسعه ملی و سایر موارد تأمین شود.وزیر تعاون ادامه داد: در انتظار رشد بالای اشتغال نیستیم، برنامههایی که تاکنون داشتیم تأثیری روی رشد نداشــت و این برنامهها در درازمدت نتوانست باعث بهبود وضعیت زندگی مردم شود.ربیعی گفــت: همچنین در ســمت عرضــه نیروی کار نقطهعطفی در این ســالها اتفاق افتاده است، متولــدان دهــه ‪(۹ ۱۳6۰‬ میلیون نفــر( که در دهه ۱۳۸۰ وارد بازار کار شــدهاند تاکنون پاسخ مناســبی برای آنها نداشــتیم.وی از رشد بالای دانشــجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی خبر داد و گفت: به دلیل نبود شــغل و فعالنبودن بــازار کار، بســیاری از دانشــجویان به ســوی تحصیلات تکمیلی رفتند.او تعداد ورودیهای بازار کار را ســالانه ۸۰۰ هزار نفــر عنوان کرد و گفــت: این نیروها بــه دلیــل دانشآموختگی انتظار جدیــدی از بازار کار داشــتند. هماکنون بســیاری از مشــاغل دیگر طالب ندارد و دولت وظیفــه دارد با توجه به انتظــارات جدید، بازار کار کشــور را متحول کند. بــازار کار تنها تحت تأثیــر عوامل اقتصادی نیســت، بلکــه عوامل اجتماعی نیز بر بــازار کار تأثیر دارد. ویژگی این دوران بر پیچیدگی بازار کار تأثیر گذاشته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد برای اینکــه در پایان برنامه ششــم توســعه بتوانیم سالانه نرخ بیکاری را ۰.۸ درصد کاهش دهیم نیاز به نگرش جدید در بازار کار کشور احساس میشــود. ربیعی افزود: بهلحاظ اهمیت بحث اشــتغال و همچنین شرایطی که در سال جاری و ســالهای بعد در حوزه اشتغال با آن مواجه هســتیم، برای پاسخ به اشتغال جوانان نیازمند طرحهای مکمل در کنار توجه و تمرکز بر رشــد اقتصادی هستیم.

بــه گفته رئیــس کارگروه اشــتغال ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی، اشــتغال علاوه بــر تمرکــز بــر سیاســتهای مالــی، تولیــد، ســرمایهگذاری، سیاســتهای پشــتیبانی و سیاســتهای فقرزدایــی، نیازمنــد طرحها و سیاستهای مکمل نیز است؛ چراکه امروز هم سیاستهای کلان اقتصادی و هم سیاستهای اجتماعی متأثر از پدیده اشتغال هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.