بخشی از 4درصدیها در شهرداری هستند

Shargh - - اقتصاد -

رئیس کل بانــک مرکزی درباره اینکه آیا اقتصاد ایران توان اجــرای وعدههــای انتخاباتی، آنهم از محل منابع بانک مرکزی را دارد میگوید: وعدههایی که در این دوره از انتخابات داده میشود، یک تفاوت بارز با گذشــته دارد؛ در دوره قبل نخستینبار بود که نامزدها از این وعدهها میدادند، فرصتی ایجاد شد و ما دیدیم که اجرای این وعدهها با این کشــور چه کــرد و چه آثــاری به وجود آورد. ســالها در آینده طول میکشد که آثار تخریبهای کشور که به دلیل آن تصمیمها و ندانمکاریها ایجاد شد، جبران شود. امروز دیگر اقتصاد ایران این ظرفیت را ندارد که این تخریب بار دیگــر با دامنه وســیعتر در اقتصاد رخ دهد. در ادامه، رئیس کل بانک مرکزی در پاســخ به پرسشی درباره مؤسسه کاسپین، میگوید: بههرحال هشــت تعاونی غیرمجاز در حال فعالیت بودند که در دولت یازدهم تصمیم بــه تجمیع آنها در قالب یک مؤسسه و ســاماندهی گرفته میشود که تحت عنوان کاسپین در سال ۱۳۹۴ مجوز فعالیت دریافت میکند.اما او میگوید: متأســفانه ایــن روزها همه مشکلات این تعاونیها را گردن کاسپین میاندازند، درحالیکه کاسپین مؤسســهای دارای مجوز بانک مرکزی اســت که هیچ مشکلی ندارد، چرا میگویید کاســپین؟ چــون میخواهید آن را بــه مجوزی که بانک مرکــزی اعطا کــرده ربط دهیــد درحالیکه این مؤسسه هیچ مشــکلی ندارد و آنچه که اکنون اتفــاق افتاده مربوط به ســپردهگذاران تعاونیهای آن از جمله فرشــتگان اســت. باید از کســانی که مســئول اصلی فعالیــت این تعاونیهــا بوده و در نهایت کار آنها را به اینجا رســاندهاند سؤال بپرسید وگرنــه ما در بانک مرکزی تصمیــم به تجمیع آنها گرفته تا بتوانیم ساماندهیشــان کنیم. ما تعهدات کاســپین را برعهده گرفتیم و من آدم بیمسئولیتی نیستم که بخواهم از بار آن شانه خالی کنم، این در حالی اســت که در این مدت اقدامات لازم را انجام دادهایم تا منابع ســپردهگذاران حیف نشود.ســیف همچنیــن در مورد نقش قوه قضائیه دولت قبل که رئیســی، معاوناولی آن را برعهده داشت، در پاسخ به «شــرق» میگوید: باید از قوه قضائیه بپرسید چرا چنین کرده، نه بانك مرکزی.رئیسکل بانك مرکزی با هشدار نسبت به بار مالی احتمالی مسکن کرامت نیز به «شرق» میگوید: مسکن مهر بار مالی فراوانی را بر دوش بانك مرکزی قرار داد. فقط برای مسکن مهر۴۵۰هزار میلیارد ریال ) ۴۵هزار میلیارد تومان( در آن زمان خط اعتباری از بانک مرکزی گرفته شده، بــدون آنکه هیچ منبعی برای آن باشــد و دقیقا به معنی چاپ اســکناس بود که معنی آن این اســت کــه در جیب ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران دســت ببرید. این برداشت از جیب مردم برای ایجاد مسکن برای اقشار جامعه انجام شد، اما آنچه بهجا مانده، این است که ۱۱7هزار واحد آن اصلا متقاضی ندارد. بنابراین باید از طرحهای اینچنینی حذر کنیم، مگر آنکــه کاندیداها برنامه دیگری داشــته باشــند که بار مالی برای بانك مرکزی نداشــته باشــد.او ادامه میدهد: با پیگیریهایی که از ســوی حوزه نظارت بانــک مرکزی و مراجــع قضائی در جریان اســت، بــهزودی تکلیف تمامی تعاونیهــای زیرمجموعه کاسپین مشــخص شــده و تعیینتکلیف میشوند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر این موضوع که تاکنون دوهزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان از داراییهای فرشتگان ارزیابی شده و در حال انتقال است، تأکید کرد از زمانی که این انتقال کامل شــده و شــروع به تعیینتکلیف ســپردهگذاران میشــود، آنگاه جزئی از مؤسســه کاســپین که بانک مرکــزی مجوز آن را اعطا کرده محســوب خواهند شــد.رئیسکل بانك مرکــزی در ادامــه به ایجــاد تعادل در بــازار ارز با وجود شــوکهای نفتی و شــرایطی که بــر بازار در انتهای دولت گذشــته حاکم بــود، بهعنوان یکی از دســتاوردهای بانک مرکزی فعلی اشــاره میکند و میگویــد: تلاشهایی سیاســی در داخل و خارج از کشــور وجود دارد کــه میخواهد بازار ارز نوســان داشته باشــد، اما موفق شــدیم بر این نوسان فائق شویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.