با پرداخت یارانه نمیتوان اشتغال ایجاد کرد

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی با اشــاره بــه صحبتهــای برخــی کاندیداهای ریاستجمهوری درباره یارانهها و ایجاد اشتغال گفت: پرداخت یارانه نمیتواند موجب اشتغال شود.علی طیبنیا در جلســه اقتصاد مقاومتی در شــاهرود اظهــار کرد: راهبــرد اصلی دولت روحانی این اســت که از طریق اشــتغال بیشتر بتوانیم زندگی شــرافتمندانه را برای مردم مهیا کنیم.وی با دفاع از عملکــرد دولت یازدهم در حوزههــای اقتصــادی، افزود: عملکــرد دولت یازدهم در این بخش موفق و اثرگذار بوده است. این عضو کابینه با اشــاره به طرح شــعارهایی دربــاره ایجاد اشــتغالهای میلیونی در کشــور تصریح کــرد: اگــر امکانات خود را بشناســیم، تحقق ۹۵۰ هزار شــغل در ســال دستیافتنی است.وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ایران در ۳۸ ســال گذشــته حــدود ۳.۲ درصد بوده، ادامه داد: در هشتساله دولتهای نهم و دهم نرخ رشــد اقتصادی تنها دو درصد بوده؛ یعنی میزان رشــد اقتصادی در این دو دوره از متوسط ۳۸ســاله بعد از انقلاب بسیار کمتر بوده است. طیبنیا با اذعان به اینکه ایجاد اشــتغال مولد باید بهصورت جــدی پیگیری و اجرائی شــود، گفت: بیتردید پرداخت یارانه نمیتواند موجب اشتغال در کشــور شود.طیبنیا با بیان اینکه در ســال ۱۳۹۲ وقتی وعده تورم تکرقمی را دادم، برای بســیاری باورکردنی نبود، ادامه داد: دولت تدبیر و امید این وعده باورنکردنی را عملی کرد. وی با اشــاره به برخی وعدههای دولت یازدهم گفــت: این دولت وعــده تکرقمیکردن تورم و کنترل نوسانات نرخ ارز و افزایش همزمان نرخ رشــد اقتصادی را به مــردم داد و گفت: دولت روحانــی این وعدههــا را داد و امــروز به همه آنها عمل کرده اســت.این عضو کابینه با انتقاد از تضعیف دولتمردان و مدیران اجرائی کشــور خاطرنشان کرد: بیان برخی عبارات در تضعیف مدیــران و نظــام اقتصادی و بانکــی آنهم در محافل عمومــی و تریبونهای رســمی نهتنها کمکی بــه اقتصاد و پویایــی آن نمیکند؛ بلکه ســبب خواهد شــد تا اعتماد دنیا نســبت به ما سلب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.