روحانی ض لله محافظهکارفیادعرربمسرنخای:ظرهها را کنار بگذارد

Shargh - - سیاست -

اینروزهــا بحث موضعگیریهــای انتخاباتی و چگونگی حضور کاندیداها در مناظرات تلویزیونی از بحثهای داغ رسانههاست. ارزیابی شما از مناظرات اخیر و ســبک حضور حسن روحانی در برابر رقبایش چیست؟ نکتهای که در این میان مهم است این است که مردم با درنظرگرفتن عملکرد حســن روحانــی در برنامههای تلویزیونی انتخابات ســال 92 انتظــار حضوری قویتر و بابرنامهتری از او دارند و همچنان منتظر مواضع صریح و لحــن بیان قاطع روحانــی در برابر رقبایش هســتند، بههمیندلیل هم از او انتظار دارند که محافظهکاری در مناظرات را کنار بگذارد.

البتــه در روزهــای اخیر روحانی در ســخنرانیهای استانیاش خیلی خوب و قاطع ظاهر شده و درعینحال هنوز بخش مهمی از این فرصت تبلیغات هم باقی است که انشاءالله نسبت به بهرهگیری مؤثرتر از برنامهها تدبیر خواهد شد.

بخشی از هواداران حسن روحانی از سبک حضور او در مناظرات گلایهمندند و تأکید میکنند که روحانی باید از فرصت تبلیغات استفاده کند و صریح و شفاف با مردم سخن بگوید، چرا روحانی سعی میکند وارد چنین فضایي با رقبایش نشود؟

هرچند کــه برخی از کاندیداها ســعی دارند فضای رقابتها را دوقطبی کنند، اما حســن روحانی بهعمد از دوقطبیشــدن فضا جلوگیری میکند زیــرا او در مقام رئیــس دولت بایــد شــأن ریاســتجمهوری را رعایت کند، البته باید این نکته را در نظر گرفت که اســتقرار در سمتهای طرازاول، خواســته یا ناخواسته منشأ نوعی محافظهکاری میشــود که نرمترشــدن مواضع بخشی از آن خواهــد بود. لاجرم بااینهمه مــردم انتظار دارند تا رئیسجمهــور در موضوعات دارای حساســیت بالا، شــفافتر رفتار کرده و دستکم بخشی از محافظهکاری خــود را کنار بگــذارد و جدیتر در ایــن برنامهها ظاهر شود تا شاهد روشنترشدن اذهان مردم درباره واقعیات جامعه باشیم.

ایــن روزها، هم رقبــای حســن روحانی و هم حامیانــش کارنامه سهســالونیمه دولــت یازدهم را دســتاویز نقدها و حمایتهایشــان قرار دادهاند، ارزیابی شــما از کارنامه دولت تدبیر و امید چیست؟ و فکــر میکنید روحانی و نزدیکانش باید بر ســر چه اموری مانور دهند و آنها را برای مردم بازگو کنند؟

بــه اعتقاد مــن، مهمترین نقــاط قــوت در کارنامه

دولت یازدهم را بهترتیب باید بهانجامرساندن مذاکرات هستهای و امضای برجام، کاهش نرخ تورم از ٤3 درصد به کمتر از 9 درصد، تبدیل رشــد منفــی ‪/6 7‬درصد به مثبت شش درصد، خودکفاکردن کشور از واردات حدود 7/5 میلیون تن گندم، بازپسگیری ســهمیه نفت کشور در اوپک و بازپسگیری و احیای بازار مشــتریان قدیمی ایران، بهتعادلرســاندن برداشــت گاز در سفره مشترک پارس جنوبی با قطر و بســیاری گامهــای مثبت و مؤثر دیگر تلقی کرد.

بااینهمــه و درعینحــال، دولت یازدهــم گامهای مهمی در دیگر عرصهها برداشــته و انتظار میرود تا در موضوعاتی که دولت بهدلیل موانع و تنگناها نمیتواند پاســخگوی تقاضاهــای صاحبــان رأی باشــد، از اتخاذ مواضعی روشــن خودداری نکند تا شاهد روشنگری در میان افکار عمومی جامعه باشیم.

پس از کاندیداتوری اسحاق جهانگیری و حضور او، پابهپــای روحانــی در عرصه انتخابــات برخی میگوینــد چــرا اصلاحطلبان همچنــان روحانی را مقدم بر کاندیدای خودشان میدانند و سبد رأیشان را در اختیــار روحانــی قرار دادهاند. شــما بهعنوان یــک اصلاحطلب چرا همچنــان از روحانی حمایت میکنید؟

ببینیــد حســن روحانــی کاندیــدای مــورد اجماع اصلاحطلبــان و اعتدالگرایان در خرداد 92 اســت که زمینه پیــروزی ائتلاف اصلاحطلبــان و اعتدالگرایان را فراهــم کرد و بعد از آن هم ســبب پیروزی در انتخابات اسفند 94 شــد، بهاینترتیب حالا پیروزی حسن روحانی در انتخابات 29 اردیبهشت سومین گام این ائتلاف است.

از ســوی دیگر برنامههای حســن روحانی بیشترین همخوانی و نزدیکی را با برنامههاي اصلاحطلبان دارد. بنابراین حمایت از روحانی صرفا به این دلیل اســت که بیشــترین مطالبات و انتظارات اصلاحطلبــان از طریق برنامه او تأمین میشــود و این مهم بر کســی پوشــیده نیست.

محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیســی دو رقیب جدی حسن روحانی در این انتخابات هستند، حضور و برنامههای آنها را چگونه میبینید، آیا شانســی در برابر حسن روحانی دارند؟ شــانس ابراهیم رئیســی و محمدباقــر قالیباف در انتخابات پیــشرو را از دو منظر میتــوان ارزیابی کرد؛ یکی از زاویه رأیآوری آنهاســت. تا جایی که من از نتایج نظرســنجیها مطلع هســتم، این دو کاندیدا با فاصله معنیداری از روحانی در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

در کنار شــانس پایین آنها در رأیآوری، منظر دیگری که آنها را در مقام مقایسه با حسن روحانی قرار میدهد، تواناییشــان در اداره قوه مجریه اســت که از این لحاظ فاصله این دو نامزد با روحانی بسیار چشمگیرتر است.

بههرحال من معتقدم رئیسی اساسا فاقد تجربه مؤثر در اداره امور قوه مجریه است و آنچه او بهعنوان برنامه اعلام میکند، عموما فاقد قابلیت اجرائی و راهگشایی در مشکلات مردم است.

در ســوی دیگر محمدباقر قالیبــاف نیز از نقطه نظر اجرائــی در یــک دوره طولانــی مدیریت شــهر تهران را برعهــده داشــته و کیفیت مدیریتــش محل حرف و بحثهای فراوان بوده است، مدیریتی پرهزینه همراه با ریخــت و پاش فراوان که از نگاه بنده کیفیت فعالیتها هم به شدت بیپشتوانه و آسیبپذیر به نظر میرسد.

بااینهمــه، برنامههــای ارائهشــده او بهشــدت غیرکارشناســی و با هدف جلب رأی تنظیم شــده است و حتــی اگر در مرحلــه رأیآوری هم جوابگو باشــد، یا به اجرا نخواهد رســید یا در صورت اجــرا برای مردم و کشــور پرهزینه خواهد بود. بههمیندلیل هم به عقیده من قالیباف و رئیسی رقیب قَدری برای روحانی نیستند.

بحثی که این روزها مدام از ســوی اصلاحطلبان مطرح میشــود، جذب آرای ســرگردان و افزایش مشارکت مردمی در انتخابات 29 اردیبهشت است، شما مشارکت مردمی را چگونه پیشبینی میکنید؟

ارزیابیهایــی که از میزان مشــارکت وجود دارد در مجموع مثبــت و قابل قبول اســت، با این همه فضای سیاسی کشــور در روزهای اخیر، در بالابردن سطح مشــارکت تأثیر تعیینکنندهای خواهد داشت و بــا عنایت به اینکه اکثر کســانی که در این مرحله تصمیم به مشــارکت میگیرند، گرایش بیشــتری به مشــی اصلاحطلبی و اعتدال دارنــد، میزان افزایش رأی در این مرحله تکلیــف یک یا دومرحلهایبودن انتخابات را تعیین خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.