آستان قدس موظف به پرداخت مالیات است

Shargh - - سیاست -

ایسنا:

ســخنگوی دولت روز گذشته در نشســت خبري خود، در واکنش به فعالشــدن ســخنگوی یکی از قوا علیه دولت، گفت: «ایــن نیز بگذرد، اول خــودم و بعد دیگران را دعــوت به رعایت قانون، اخلاق و موازین شــرعی میکنم. در این زمینه همه باید مراقبت کنیم».

محمدباقــر نوبخت درباره پرونده فرزند وزیر آموزشوپرورش و اقدامات و اظهارنظرهای ســخنگوی قوه قضائیه در ایــن زمینه، عنوان کرد: «موضع دولت به صورت شفاف بیان شده است. هرکس در هر جایگاهی میخواهد مرتکب خلاف قانون شود، ما از برخورد با او استقبال میکنیم. هیچکس در منطقه حفاظتی و اینکه پاســخگو نباشد قرار ندارد. درباره این مسئله فردی در مظــان اتهام بود کــه در خانه کالای قاچاق دارد کــه بلافاصله هم تیتر شــد. تعزیرات باید تشخیص بدهد که این قاچاق است یا خیر. بعد از بررسی مرجع قانونی گفته شــد که قاچاق نیست و از مرزها وارد شده و گمرکیاش هم پرداخت شده است».

او ادامه داد: «اما اینکه گفته شده کارت بازرگانی برای این فرد نبوده، باید بررســی شود. بهتر است تا از پیش از ســوی مراجع قانونی حیثیت افراد را نبریم. تا چند وقت پیش درباره بابک زنجانی که آن میزان از فســاد را انجام داده بود، از لفظ «ب.ز» اســتفاده میکردند ولی در ایــن مورد قبل از اینکه قانــون نظرش را بگویــد، اینگونه صحبت میکنند. اینکه در هر جلســهای چنین موضوعی مطرح شود، فکر میکنم نهتنها از نظر قانونی، بلکه از نظر اخلاقی که ما در جمهوری اســلامی ایران داعیه آن را داریم، درست نیست. امیدواریم این مســائل رعایت شود. هرچند احتمالا از 29 اردیبهشت به بعد شاهد چنین مسائلی نخواهیم بود».

«سایت کارانه» خلاف قانون بود

او با یادآوری اینکه برنامه ششــم توسعه معافیت آنهایی را که از مالیات معاف بودند، لغو کرده اســت، تأکید کرد: «طبق برنامه ششم توسعه آستان قدس هم موظف به پرداخت مالیات اســت. درآمد ما تنها از نفت و مالیات اســت؛ یا باید از آنهایی که مالیات میگیریم مالیات بیشــتری بگیریم که این معقول نیست یا از آنها که فعالیت اقتصادی میکردند و مالیات نمیدادند مالیات بگیریم. یک عده قانونا از مالیات معاف هستند که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرد آنهایی که معاف هستند هم مالیات پرداخت کنند و سهم هرکس از مالیات مشخص شود.»

نوبخــت در واکنش بــه صحبتهای قالیبــاف که گفته دولــت یارانه حملونقل عمومی را پرداخت نکرده است، گفت: «برای شهر تهران و برای قطار شــهری 136 میلیارد تومان به صورت اسناد خزانه 33 میلیارد تومان جمعی خرجی و هزار میلیارد تومان اوراق مشــارکت پرداخت شــده است. 500 میلیارد تومان هم ضمانت کردهایم. در کل دوهزار و 500 میلیارد تومان به شهرداریهای سراسر کشور پرداخت شده است».

ســخنگوی دولت در واکنش به این مسئله که گفته میشود فیلتر سایت کارانه قالیباف با فشار دولت بوده است، عنوان کرد: «دستگاه مسئول در این زمینه ستاد نظارت بر انتخابات است که فقط دولتیها عضو آن نیستند و در مجموع به این نتیجه رســیدهاند که این کار خلاف قانون اســت. در مجلس هــم اعتراضات فراوانــی به این اقدام صورت گرفــت و حتی آقای مطهری رســما اعلام کرد این کار یک اقدام غیرقانونی است. بههرحال اقدام در این زمینه از سوی ستاد نظارت بر انتخابات بود نه دولت».

او ادامــه داد: «اینکه کســی بگوید اگــر ثبتنام کنیــد، 250 هزار تومان به شــما میدهیم وجهی ندارد. یادم هســت زمانی که کاندیدای انتخابات مجلس بودم، شــورای نگهبان نتیجه برخی جاهــا را ابطال میکرد به این دلیل که فلان کاندیدا شام داده یا کارهایی از این قبیل انجام داده است. من به همه کسانی که نامزد ریاستجمهوری هستند، احترام میگذارم. با توجه بــه تجربهام میدانم در این موارد برخی مشــاوران چیزهایی را میگویند و افراد را وادار به کارهایی میکنند که بهتر اســت مشــاوران کاندیداها بیشتر دقت کنند. حتی ممکن است یک مشاور به کاندیدا نگفته باشد که مثلا فلان کار کپیبرداری از مصوبه شورای عالی اشتغال است».

نوبخت درباره ســیاهنمایی برخی کاندیداها و اینکه این مســئله ممکن اســت فعالیتهــای نظام را زیر ســؤال ببــرد، افزود: «برخی مســائلی که میگویند قطعا در این سهســالونیم نبوده و به کل نظــام برمیگردد. بهتر اســت این فعالیتها صورت نگیرد. میبینید این روزها رســانه ملی مجبور شــده شاخصهای سال 57 را با سال 94 مقایسه کند تا این ناتوانیهایی که گفته میشود، گردن نظام نیفتد».

اینکه عدهای با صدای بلند حقشان را بگویند ارزش است

او در واکنــش به برخی اظهارات درباره حضور سازماندهیشــده برخی افراد از ســوی رقبــای روحانی در معدن یورت و اعتراضــات صورتگرفته، گفــت: «دولت و شــخص رئیسجمهور اینکه وارد جمعی شــوند که آنها احساســات و عواطفشــان را حتی با صدای بلند بگویند، طبیعی میدانند. اتفاقــا آقای رئیسجمهــور برای آنها که دچار آلام شــدند، ایــن تواضع و مردمدوستی را دارند. محتمل بود که عدهای با صحنهسازی اینطور برخورد کنند اما در هر حال اینکه در کشــور عدهای با صدای بلند حقشان را بگویند و رئیسجمهور بشــنود و از تســکین آنها اظهار خرسندی کند، ارزشی است که باید ترویج کنیم».

او درباره وضع موجود در تبلیغات انتخاباتی و انتقادات و تهدیدها علیه دولت یادآور شــد: «طبیعی اســت که در عرصه انتخابات باید انتظار داشته باشــیم رقبا برای اثبات وجودشــان حرفهایی را بزنند ولی اثبات وجود یک کاندیدا در تخریب کاندیدای دیگر نیست. اگر قدمان از رقیب کوتاهتر باشد، با زمینانداختن او قد ما بلندتر نمیشود».

نوبخت همچنین گفــت: «مردم هم باید در نتیجهگیری خود به کســی برســند که توانایی بیشتری داشته باشد. پس هرکس باید نشان دهد چگونه میتواند برای تحمل این بار ســنگین تواناتر باشد. اما اگر صحبتهایی شود که جامعه به حســاب انتقامجویی و تخریــب بگذارد، جامعه جواب مثبتی به آن نمیدهد. این التهابات خیلی تعیینکننده نیست و بهتر است به جای تخریب اثبات کنند که چقدر توانایی دارند».

ســخنگوی دولت اضافه کرد: «ما وضع موجود را مطلوب نمیدانیم اما در مقایســه با سال 92 این وضعیت نشــاندهنده عمل مثبت دولت است. هرچند کافی نیســت و فرصتی میخواهد تــا ریلگذاریهای صورتگرفته کامل شود. در برنامه ششم دقیقا اعلام شده که قرار است چه کاری صورت گیرد و ما میدانیم برای هر روز چه برنامهای داریم و مثلا برای صد روز آینده هم اعلام شده که چه خواهیم کرد».

او درباره سامانه ثبتنام کارورزی که بهزودی اجرا میشود و اینکه گفته میشــود برخی اقدامات دولت بهتر اســت بعد از انتخابات صورت گیرد تا شــبهه تبلیغاتی نداشته باشــد، گفت: «این مصوبه شورایعالی اشتغال در پنج بهمن 92 بود و تصمیم ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی. دســتگاهها وظایف خود را انجام میدهند و مردم هم هر روز از ما میپرســند که فلان طرح یا کار انجام میشــود یا نــه. هرچه زودتر طرحها انجام شــود، مردم خوشحال میشوند. البته شاید بعضی ستادها ناراحت شوند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.