9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

مقام معظــم رهبــری: اتحــاد و خوشبینی راهحل مشکلات است

احمدینژاد: اتحادیههای منطقهای نظم نوین جهانی بر پایه عدالت را مطرح کنند

علی لاریجانــی: مجلس هشــتم باید حرکت پرشتابی را آغاز کند

محمــد نهاوندیــان، رئیس اتــاق بازرگانی به دولت توصیه کــرد: اعطای یارانــه به واحدهای تولیدی به جای کاهش سود بانکی

امضای قرارداد 400میلیونیورویی بین ایران و هند برای احداث مجتمع پتروشیمی در عسلویه

سخنگوی وزارت خارجه: گفتوگو با آمریکا در شرایط فعلی بیحاصل است

عضو هیئترئیســه مجلس: اســتیضاح وزیر بازرگانی در مجلس هفتم به مصلحت نیست

حقوق کارمندان باید متناســب با تورم باشــد؛ ابطال بخشــنامه افزایش معکوس حقوق توسط دیوان عدالت اداری

شــجاعالدین بازرگانی، معــاون وزیر بازرگانی: گرانی ناشی از تصمیمات دولت و مجلس است

حســینی، ســخنگوی وزارت خارجــه: محور اصلــی گفتوگوهــای ما با طــرف آمریکایی و با حضــور طرف عراقــی امنیت و ثبــات عراق بوده است

غلامرضا مصباحیمقدم: نرخ بیکاری نزدیک بــه 10 درصد کاهش یافته اســت؛ اما آماری که آقایان ارائه میکنند جای تأمل دارد

مقام معظم رهبری: کوبیدن بر طبل اختلافات خلاف مصلحت کشور است

احمدینژاد در دیــدار وزرای خارجه اتحادیه کشــورهای حاشــیه اقیانوس هند: اتحادیههای منطقــهای در جهت ایجاد نظم جدید جهانی گام بردارند

هاشمیشــاهرودی، رئیــس قــوه قضائیــه: تحریمها خللی در اراده ایرانیان ایجاد نمیکند

روســیه و چین: ســخن انگلیس درباره پرونده هستهای ایران نظر ما نیست

آیتالله مصباحیزدی: تعصبات باعث کندشدن پیشرفت علم میشود

علیاکبــر جوانفکــر، مشــاور مطبوعاتــی رئیسجمهور: تجملگرایی جامعه را به ســمت مصرفگرایی سوق میدهد

باهنــر، نایبرئیس مجلــس: اصولگراها فقط یک نفر را برای ریاست مجلس نامزد میکنند

احمدینژاد: نظامهای حاکم بر جهان ناتوان از پاسخگویی به مشکلات هستند

هاشمیشــاهرودی: مســئولان برای مقابله با تحریمهای اقتصادی برنامهریزی کنند

محمدرضــا باهنر، نایبرئیــس اول مجلس: مجلس هشــتم از نظــر سیاســتهای راهبردی، تفاوتی با مجلس هفتم ندارد

محمدعلــی موحدیکرمانــی، عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام: شــرط همســویی و همراهــی در انتخاب مســئولان بســیار خطرناک است

محمــد فتحاللهــی، معــاون سیاســی دفتر ریاستجمهوری: اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در شأن دولت نیست

ایرج ندیمی، نایبرئیس کمیســیون اقتصادی مجلس: برعهدهگرفتــن هزینههای مردم بهجای پرداخت نقدی یارانه

علی عسگری، نایبرئیس کمیسیون اصل 90: مسبب گرانیها، جهتگیریهای نادرست دولت است

احمدینــژاد: طراحــی و اجرای نظــم نوین جهانی ضروری است

مصباحیمقــدم، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس: مجلس هفتم تأییدکننده سیاســتهای تورمزای دولت بود

اســحاق جهانگیــری، وزیــر ســابق صنایع و معادن: بسته سیاســتی بانک مرکزی از پسِ حل مشکل مسکن برنمیآید

رئیس قوه قضائیه: مســئولان بــرای مقابله با تحریمهــا و توطئههای اقتصادی دشــمنان نظام برنامهریزی کنند

حسینی، سخنگوی وزارت خارجه: گفتوگو با آمریکا در شرایط کنونی حاصلی ندارد

مقام معظم رهبری: ابرقدرتها همواره تلاش دارند در عین ناکامی با زبــان تهدید طرف مقابل را مرعوب کنند

احمدینژاد در دیدار با سفیر جیبوتی و اتیوپی بر عزم ایران برای گســترش روابط با کشــورهای آفریقایی تأکید کرد

مایکل مولن، رئیس ســتاد ارتش آمریکا: جنگ با ایران دشوار است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.