آینه

Shargh - - سیاست -

امــام زمــان آنلاین شــدند و فرمودنــد فلانی رئیسجمهور است

با نزدیکشــدن زمان انتخابات ریاستجمهوری، بار دیگر هزینهکردن پیشــوایان دینی توســط بعضی از جریانهای سیاسی آغاز شــده است. یک صفحه اینســتاگرام تحت عنوان «صفحه رسمی امام زمان» با شــروع فعالیت رسمی خود نوشــته «به صفحه رســمی امام زمــان )ع( خوش آمدیــد. این صفحه مبارک تحت نظر مدیریت کامل شــخص امام مهدی )ع( فعالیت میکند. جمعهها ســاعت 9 شــخصا آنلاین میشــوند». این صفحه، ســپس با اعلام یک خبر فوری بــه مخاطبین خود خبــر میدهد: «امام زمــان امروز صبح فرمودند کــه رئیسجمهور آینده ایران... است». در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ســال 1384 نیز عدهای تلاش کردنــد چنین وانمود نمایند که نظر امام زمان علیهالسلام به یک کاندیدای خاص است، اقدامی که زشتترین نوع بازیکردن با اعتقادات مردم بود.

مردم شما را میشناسند محمد ایمانی:

... شــاید خیلیهــا فراموش کردهاند که امروز در جبهه ائتلاف شــترگاوپلنگی «اعتدال و اصلاحات»، کدام دشــمنان دیــروز یکدیگر، دور هم جمع شدهاند. تاریخ به یاد دارد که آقای روحانی روز 23 تیر 1378- در آن حماسه بزرگ ملت که به فتنه و آشوب چندروزه پایان داد- درباره همین آشوبگران مدعــی اصلاحطلبــی گفت «این حرمتشــکنی نه بــرای مردم و نه برای عاشــقان انقلاب قابل تحمل نیســت. اگرچه تعداد عاملان این عمل زشت، اندک است اما درعینحال لبخند و تشویق استکبار جهانی و امیدهای نابخردانهای که در آنها ایجاد کرد، نشان میدهد اســتکبار جهانی توسط مزدورانشان، سنگ زیرین این بنا را هدف قرار دادهاند. اگر منع مســئولان نبود، مردم و جوانان غیور و انقلابی ما، با این عناصر اوباش به شــدیدترین وجه برخــورد میکردند و به سزای عملشان میرســاندند... درکدام کشور جهان حرکتهای آشوبطلبانه اینچنین تحمل میشود؟ ... امــروز آیا همان مزدوران و آشــوبگران و اوباش، توبه کرده و ســربهراه شدهاند که ستاد آقای روحانی را میچرخانند یا خدای نکرده...؟ آیا زمان پالایشــی دیگر در انقلاب فرارســیده است؟ آیا باز هم گرگها ایمان بیدروپیکر کسانی را درهم دریدهاند؟ و آیا باز هم سُکر نعمت و حب ریاست، عنان از برخی رجال بریده است؟ کاش تا دیر نشده، از لب پرتگاه برگردند و عبرت آیندگان نشوند... .

چرا دروغ رواج دارد؟ عباس عبــدی:

... چگونه میتــوان دروغ را از میان برد؟ آیا بــا توصیههای اخلاقی میتــوان این کار را انجام داد؟ قطعا باید این توصیهها باشــد ولی گمان نمیکنم که اثر چندانی بگذارد. چرا؟ به این علت که اگر دروغ رواج داشته باشد، هرکس که راست بگوید و از دروغ پرهیــز کند ضرر میکند زیــرا دروغگویی حتما منافعی دارد که عدهای آن را انجام میدهند. در همین مناظرههــای تلویزیونی بیــان دهها دروغ را میتوان برشــمرد. وقتی که در بالاترین ســطوح و درباره مهمترین مســائل دروغ گفته میشود، مسائل جزئی و مردم عادی که جای خود دارند. تا هنگامی کــه دروغ هزینهای نداشــته باشــد و حتی منفعت کلانــی برای دروغگو به بار آورد نهتنها دروغ از میان نخواهد رفــت، بلکه هر روز گســتردهتر هم خواهد شد. بهتر است نمونهای عرضه شود. نشریه «بونته» آلمان به دلیل انتشار خبری درباره میشاییل شوماخر مبنــی بر اینکه او ســلامت خود را به دســت آورده است و شــروع به راهرفتن کرده اســت، به پرداخت جریمه نقدی ٥0هزاریورویی محکوم شد... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.