وزير اطلاعات: تشکیلات اطلاعاتی را برای نگیرونبند درست میکنند

Shargh - - سیاست -

ایرنا:

حجتالاسلام «سیدمحمود علوی» وزیر اطلاعات درباره نحوه برخورد وزارت اطلاعات با مســائل امنیتی و اجتماعی گفت: «با مذاکره و برخورد عاقلانه مسئله فرقــه الحق و اهــل طریقت و صوفیــان را که جلوی مجلس تجمعاتی داشــتند و با آنها برخورد پلیســی میشــد، حل کردیم». او ادامــه داد: «وقتی میتوان با راهکارهایی حکیمانه و با تعامل مشکلات را حل کرد، نیاز نیست از شــیوههای دیگر اســتفاده کرد، اینگونه نظام ناچار نیســت بــرای حل مســائل داخلی هزینه زیادی متحمل شود». او با تأکید بر اشراف کامل وزارت اطلاعــات بر فضای مجازی گفــت: «برخورد با فضای مجازی هم باید هوشــمندانه باشد. ما بر همه کانالها و گروهها اشــراف کامل داریم و بیشــتر اینها گروههای خانوادگی هســتند که خطری ندارند.» وزیر اطلاعات ادامه داد: «اما برخی دیگر از گروهها یا کانالها هستند که یــا با تذکر و ارشــاد با آنها برخورد میشــود یا اگر ضددین و ضدانقلاب باشــند، با آنها برخورد مناســب دیگری شده است و میشود». علوی با اشاره به اینکه کانالهای مســتهجن در تلگرام و فضــای مجازی به محض شناســایی بسته میشــوند، گفت: «تعدادی از کانالها هم مربوط به فعالان سیاسی و اجتماعی است که با اینها هم صیانتی و هدایتی برخورد میکنیم ». وزیر اطلاعات گفت: «تشکیلات اطلاعاتی را برای بگیروببند درست نمیکنند؛ اتفاقا برای نگیرونبند درست میکنند مگر آنجا که هدایت، ارشاد و تذکر جواب ندهد، آرامش فعالان عرصــه مجازی کــه درون نظــام فعالاند، از ضروریات است زیرا از سرمایههای رشد و توسعه کشور اســت». علوی افزود: «این برخوردهــای محبتآمیز و عاقلانه باعث شــده دســتگاه اطلاعات در نظر مردم محبوب شــود و رتبه محبوبیت مردمــی آن روزبهروز بهتر شده است».

او تصریح کرد: «خشم و خشونت نسبت به دشمن خوب است اما در ارتباط با کشور با فعالان دانشگاهی، اقتصادی، تولیدکنندگان و عرصه هنری و مردم، همیشه نیاز به خشم و خشــونت نیست و کار اطلاعاتی در این حوزه با اخلاق معجزه میکنــد». وزیر اطلاعات ادامه داد : «کار اطلاعاتی همراه با اخلاق باعث امنیت روانی و حیثیتی جامعه میشود و این تأثیرش از امنیت فیزیکی کمتر نیست ». وزیر اطلاعات که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت، افزود : «با سرمایهگذاری که سرمایهاش را گاهــی به بازار ارز، گاهی به بازار طلا و گاهی به بازار ملک میبرد و موجب التهاب در بازار میشود، برخورد میکنیم، نه با ســرمایهگذاری که سرمایهاش را صرف تولید و رونق کسب و کار در کشور میکند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.