گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و کانادا

Shargh - - دیپلماسی -

شرق: محمدجواد ظریف دوشنبهشب در گفتوگو با خانم فریلنــد، وزیر امور خارجه کانادا با اشــاره به درخواســتهای مکرر ایرانیان مقیم آن کشــور، برای برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری در کانادا و ضرورت پذیرش خواســته آنان، گفت: ایرانیان مقیم خارج مانند مردم داخل کشور بهشدت علاقهمندند با شرکت در انتخابات ریاستجمهوری در تعیین آینده کشورشان مشارکت داشــته باشند. وزیر امور خارجه کانادا نیز با اشــاره به حضور مثبت جامعه فرهیخته ایرانی در کانادا، اظهار کــرد: دولت کانادا به اهمیت برگــزاری انتخابات ریاســتجمهوری در کانادا برای ایرانیان مقیم واقف است؛ اما در شرایط فعلی و نبود روابط سیاسی و عدم فعالیت اماکن دیپلماتیک ایران در کانادا و مقررات داخلی پیرامون برگزاری انتخابات شهروندان دیگر کشــورها، لازم است چند مورد فنی بررسی و برطرف شود. این گفتوگو در شرایطی انجام گرفته که از بامداد سهشنبه یک هیئت سیاسی وزارت خارجه کانادا برای انجام مذاکراتی پیرامون روابط دو کشور با مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایــران در تهــران به ســر میبرند. ســال 91 به دنبال حوادثی که در ســفارت انگلیس در تهــران رخ داد، ســفارت کانادا در ایران هم تعطیل شــد. اما در اوتاوا ایران رسما در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار گرفت و به دیپلماتهای ایرانی پنج روز فرصت داده شد این کشــور را ترک کنند. پیش از آن بخش صدور ویزای سفارت کانادا در تهران «برای کاهش هزینهها» تعطیل شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.